Kwaliteitszorg

Van mensen houden en goede zorg bieden. Daar gaat het om bij Groenhuysen. Kwaliteit is een onderdeel van ons dagelijks handelen. Iedere dag leveren 3600 medewerkers en vrijwilligers de best mogelijke zorg. Ze geven extra aandacht en werken hard aan kwaliteit voor de 4000 klanten die op ons rekenen. De kwaliteit bij Groenhuysen laten we meten en beschrijven door externe partijen en door de eigen organisatie.


Naast jaarlijkse externe audits en een kwaliteitsmanagementsysteem vindt Groenhuysen het belangrijk om kwaliteit continu onder de aandacht te brengen bij medewerkers, klanten, mantelzorgers en vrijwilligers en deze steeds te verbeteren. Daarom werken wij intern aan kwaliteit via onder andere een ‘positiebepaling’, veiligheidsbezoeken en een Veilig Incidenten Melden systeem.


Positiebepaling

Dit is een kwaliteitsmethode die Groenhuysen heeft ontwikkeld op basis van de werkwijze van de Joint Commission International (JCI) waarbij voor de basis wordt uitgegaan van de indicatoren van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).


De JCI werkwijze gaat uit van daadwerkelijk ervaren en geleverde zorg op basis van interviews, observaties en het meewerken door het positiebepalingsteam met bewoners, medewerkers en vrijwilligers. Het positiebepalingsteam staat onder voorzitterschap van een externe voorzitter. De ontwikkeling van deze methode is mogelijk gemaakt door middelen uit het programma Waardigheid & Trots.


De continue veranderingen en ontwikkelingen in de zorg vragen van Groenhuysen flexibiliteit en aanpassingen. Daarom zijn we in 2016 gestart met een positiebepaling per locatie. Door middel van een positiebepaling wordt vastgesteld in welke fase van ontwikkeling de locatie staat en op basis daarvan worden locatiegebonden ontwikkelingsdoelen bepaald. Hierbij staat altijd het belang van de klant centraal. Is bijvoorbeeld de basis zorgverlening niet op orde dan dient eerst alle energie gericht te worden op het op orde krijgen daarvan. Daarna is er pas ruimte voor een andere ontwikkeling.


De eerste locaties hebben hun positie medio 2016 bepaald, de overige locaties zijn dit najaar aan de beurt. Elk half jaar wordt gekeken hoe de voortgang op de genoemde ontwikkeldoelen verloopt en opnieuw een plan opgesteld. Na anderhalf jaar volgt een nieuwe ‘positiebepaling’ zodat inzichtelijk wordt hoe een locatie zich ontwikkeld heeft. Vanaf medio 2017 publiceren wij de gegevens van deze interne positiebepaling per locatie op deze website.


Gesprekken over cliëntveiligheid en kwaliteit: veiligheidsbezoeken

Daarnaast gaan interne toezichthouders uit de Raad van Commissarissen, de bestuurders en zorgprofessionals jaarlijks met medewerkers, klanten, mantelzorgers en/of vrijwilligers in gesprek over de thema’s cliëntveiligheid en kwaliteit. De methode veiligheidsbezoeken is ontwikkeld door de Radboud Universiteit. Tijdens deze gesprekken worden zowel de harde als zachte signalen besproken. Samen geeft dit inzicht hoe het met de kwaliteit en veiligheid van de zorg is gesteld.


Veilig Incidenten Melden (VIM)

We melden (bijna) incidenten en calamiteiten en hebben een uitgebreid Veilig Incidenten Melden (VIM) systeem. Het gaat daarbij niet om het melden maar om te bereiken dat daadwerkelijk verbeteringen in de zorg worden bereikt. De melder ervaart dat melden leidt tot aanpassing en verbetering. Ernstige meldingen worden door de PRISMA methode zorgvuldig geanalyseerd en worden er op basis van deze PRISMA analyses aanpassingen in de werkmethodes en of werkprocessen aangebracht.


Bij al deze zaken betrekken we onze cliëntenraden. Ook van hen ontvangen we constructieve bijdragen om de veiligheid en kwaliteit van zorg te verbeteren.


Groenhuysen beschikt sinds november 2016 over het ISO 9001:2008 certificaat. Dit certificaat toont aan dat de zorg- en dienstverlening aan hoge kwaliteitseisen voldoet. Daarnaast meten we om het jaar met een cliëntwaarderingsonderzoek hoe tevreden de cliënten zijn over onze zorg- en dienstverlening. Dit onderzoek wordt gedaan door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Incidenteel wordt Groenhuysen bezocht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).


Kwaliteitsmanagementsysteem

Het ISO 9001 certificaat toont aan dat Groenhuysen een organisatie is die werkt volgens vaste kwaliteitsregels en haar zaken door de hele organisatie heen op orde heeft. Daarnaast betekent het dat wij voortdurend en systematisch werken aan verbetering van onze zorg en diensten. Om het certificaat te behouden, laten we ons jaarlijks extern en onafhankelijk toetsen. 


Cliënttevredenheid

Eens per twee jaar houdt Groenhuysen een cliëntwaarderingsonderzoek. Een onafhankelijk onderzoeksbureau onderzoekt hoe cliënten onze dienstverlening ervaren. Aan de hand hiervan weten wij wat onze sterke punten en verbeterpunten zijn. Hierdoor blijven we werken aan de kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening en de beleving daarvan. Wij stimuleren mensen om ons te beoordelen via www.zorgkaartnederland.nl. In de onderstaande documenten vindt u de resultaten van de cliëntwaarderingsonderzoeken die in 2015 werden gehouden. Ook vindt u de waardering van Zorgkaart Nederland per locatie.


Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)

Externe inspectie houdt ons extra scherp. Deze gaan over de kaders en randvoorwaarden voor veilige zorg uitgedrukt in indicatoren, toetsingskaders en protocollen. De IGZ inspectie is incidenteel en dient ons te bevestigen dat wij eerder dan de IGZ inspectie zaken die niet op orde zijn al hebben gesignaleerd en verbeterd. 


De IGZ stuurde in het najaar van 2016 een vragenlijst naar de instellingen die verpleeg(huis)zorg geven. Dit zijn verpleeghuizen, kleinschalige woonlocaties, woon-zorglocaties en een aantal thuiszorgorganisaties die verpleeg(huis)zorg thuis geven. Hierin stonden vragen over de kwaliteit en veiligheid van zorg. Doel van de vragenlijst is om de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen verder te verbeteren. De informatie van Groenhuysen is op de website van de IGZ terug te lezen.


Het kwaliteitskader verpleeghuiszorg is sinds januari 2017 van kracht. In dit kader worden vereisten geformuleerd waaraan zorgorganisaties die verpleeghuiszorg leveren, moeten voldoen per 1 januari 2018. Het is aan zorgorganisaties zelf om te bepalen hoe aan de vereisten wordt voldaan.


Personele samenstelling

Groenhuysen biedt een pallet aan zorg en dienstverlening aan met name ouderen. Om deze zorg en dienstverlening goed te kunnen bieden wordt gekeken naar de doelgroep en de financieringsstroom. Dit vertaalt zich vervolgens in een passende personeelssamenstelling. Groenhuysen hanteert daarbij een mix van niveau 1 t/m 5. Hierbij ligt de nadruk op de inzet van verzorgende ig (niveau 3) en verpleegkundige (niveau 4).


Uitgangspunt is dat de locaties waar sprake is van een stabiele bezetting een eigen contractformatie hebben van 95% waarbij voor 5% een beroep wordt gedaan op flexibele inzet uit het eigen team of vanuit de interne flexpool. Om enige wendbaarheid in het personeelsbestand te houden streeft Groenhuysen ernaar dat circa 5% van de contractformatie in de zorg uit tijdelijke contracten bestaat. 


De hieronder getoonde personele kengetallen betreft de cijfers van geheel Groenhuysen incl. overige stichtingen en BV’s en het Centraal Bureau.