Raad van commissarissen

Groenhuysen heeft een raad van commissarissen. De rol van de raad van commissarissen is de afgelopen jaren onderhevig aan veranderingen. Afgelopen jaren was het toezicht houden van de raad van commissarissen gericht op het bestuur. De laatste paar jaar verschuift de rol van de raad van commissarissen steeds meer naar het toezicht houden op de besturing van Groenhuysen en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De focus ligt daarbij op risicomanagement, meedenken en resultaten interpreteren vanuit verschillende invalshoeken.

De raad van commissarissen is een belangrijke adviseur voor de raad van bestuur en fungeert als kritisch klankbord. Om dit goed te kunnen doen, laat de raad van commissarissen zich zes keer per jaar door de raad van bestuur informeren. Onder andere de kwaliteit van zorg, de financiële resultaten in relatie tot de doelstellingen, relevante interne en externe ontwikkelingen en de wensen en behoeften van belanghebbenden (stakeholders) komen aan bod.

Door de veranderende omgeving worden er steeds meer eisen gesteld aan de raad van commissarissen. De raad krijgt steeds meer integrale verantwoordelijkheid. De commissarissen stellen zich daarom steeds actiever op. Dit doen zij door niet alleen uit te gaan van de verkregen informatie van de raad van bestuur. Om de verkregen informatie te complementeren woont de raad van commissarissen één paar keer per jaar vergaderingen van de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad bij.

Daarnaast stelt de raad zich steeds meer zichtbaar op in de organisatie, doordat ze samen met de raad van bestuur en een aantal medewerkers van Groenhuysen veiligheidsbezoeken afleggen. Tijdens deze bezoeken vinden gesprekken plaats met klanten, vrijwilligers en medewerkers. Door deze betrokkenheid weten commissarissen wat er in de organisatie speelt. Met de verkregen informatie kunnen de commissarissen een nog betere invulling geven aan hun kritische klankbordfunctie.


De raad van commissarissen staat daarnaast stil bij de thema’s die van belang zijn voor de wijze waarop Groenhuysen haar ambities, haar missie ‘ouder worden, jezelf blijven’ en haar kernwaarden nu en in de toekomst wil invullen en realiseren. Daarnaast wordt er meer gekeken naar risicomanagement en ziet de raad van commissarissen toe op de wijze waarop de organisatie in de maatschappij staat en maatschappelijke doelen dient.

Samenstelling
De raad van commissarissen bestaat momenteel uit de volgende zeven leden, inclusief de voorzitter:
de heer prof. dr. F.A.J. van den Bosch
de heer dr. J.A.G.M. van den Brand, voorzitter
mevrouw A. Dane
mevrouw E.J.M. de Jong
de heer prof. dr. J.F.A. Pruyn
mevrouw mr. ing. R.W.M. den Teuling
de heer L.W.M. de Zwart 


De aanstelling van leden van de raad van commissarissen geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar. De raad van commissarissen is zodanig samengesteld dat zij onafhankelijk en kritisch kan opereren. De verantwoording van de raad van commissarissen vindt elk jaar plaats in het jaarverslag van Groenhuysen.

Commissies
Binnen de raad van commissarissen is een aantal commissies geformeerd. Deze komen afhankelijk van de commissie, gemiddeld twee keer per jaar met de raad van bestuur samen. In iedere commissie hebben enkele leden van de raad van commissarissen zitting:

  • Audit
  • Remuneratie en functioneren raad van bestuur
  • Werving en selectie leden raad van commissarissen (indien nodig)
  • Zorg


Wilt u meer weten over de raad van commissarissen, dan kunt u bellen met het bestuurssecretariaat: 088-5574011.


De raad van commissarissen heeft een reglement. In dit reglement zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden opgenomen. Het reglement voldoet aan de Governance Code 2010.