Vrienden van Groenhuysen

De Vrienden van Groenhuysen (VVG) is opgericht in 1994 en biedt als zelfstandige stichting (financiële) ondersteuning voor het welzijn van de bewoners van Groenhuysen, veelal in de herfst van hun leven.

De VVG heeft inkomsten uit schenkingen en nalatenschappen en werft via haar speciale sponsor/ondersteuningsprogramma's, sponsoren, particuliere begunstigers en partners. De VVG hoopt daarmee de groeiende groep mensen te bereiken die het welzijn van de medemens belangrijk vindt. En op zoek is naar een doel, ook in de eigen omgeving, dat hen aanspreekt.

Image.Data

De inkomsten gebruikt de VVG onder andere:

 • om te zorgen voor verbetering van woon en leefomstandigheden door ontmoeting, ontspanning, herdenking of ‘simpel’ genieten van de buitenlucht. Ook door sfeerverbeterende inrichting in binnen- en buitenruimtes (terrassen, veranda's, (beweeg)tuinen, hobbyruimtes, etc.)
 • om te zorgen voor audiovisuele middelen en/of verbinding bij gelegenheden of evenementen (feestdagen, opening van een locatie, Prinsjesdag, plaatselijke activiteiten, etc.), maar ook verhalentafel, reminiscentiematerialen voor mooie belevenissen en ontspanning.
 • ter ondersteuning van een thematisch festival binnen de muren van de instellingen (vakantie- of thuisprojecten), maar ook een (rolstoel) vierdaagse, etc.


Het geld van de VVG komt geheel ten goede aan de bewoners. Het bestuur van de VVG bestaat alleen uit onbezoldigde vrijwilligers. De VVG is voor de belastingdienst een ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’ (ANBI)


Contactgegevens: 

Postbus 1596, 4700 BN Roosendaal
Adres: Kalsdonksestraat 89, 4702 ZB Roosendaal
Tel: 088-5574011
E-mail: vriendenvangroenhuysen@groenhuysen.nl of VVG@groenhuysen.nl
Bankrekening / IBAN: NL83 RABO 0317 3667 50

KvK: 41106346


Er zijn verschillende mogelijkheden voor schenken en/of nalaten aan de Vrienden van Groenhuysen (VVG):


Een eenmalige schenking
U kunt ons steunen door een bedrag naar keuze over te maken op rekeningnummer NL83 RABO 0317 3667 50 ten name van Stichting Vrienden van Groenhuysen te Roosendaal.

Voor de belastingdienst is een bankafschrift voldoende bewijs, indien het bedrag voor aftrek in aanmerking komt. Een notaris is hierbij niet nodig. Informatie over de eisen waaraan uw schenking moet voldoen om in aanmerking te komen voor belastingaftrek staat in de toelichting bij uw belastingformulier.


Periodieke schenking
U kunt de VVG ook steunen met een vast bedrag per maand, kwartaal of jaar. De belastingdienst stelt aan de aftrekbaarheid daarvan een aantal voorwaarden. Uw gift is een periodieke gift, als:

 • u de gift hebt laten vastleggen bij een notaris.
 • u regelmatig (minstens één keer per jaar) bedragen overmaakt naar een instelling of een vereniging met anbi-status.
 • deze bedragen steeds (ongeveer) even hoog zijn
 • u deze bedragen minimaal vijf jaar achter elkaar overmaakt. Het mag ook langer, maar de gift moet uiterlijk bij uw overlijden stoppen. Kunt u niet voldoen aan de voorwaarde dat de gift minimaal vijf jaar achter elkaar gebeurt, bijvoorbeeld omdat u werkloos wordt of omdat de instelling niet meer bestaat. Dan geldt deze voorwaarde niet.
 • de instelling of vereniging u geen tegenprestatie levert voor de gift.


Voor periodieke giften geldt geen drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.


Bij een periodieke schenking vanaf € 250 per jaar, die voldoet aan bovenstaande voorwaarden, verzorgt de VVG kosteloos de voor fiscale aftrek vereiste notariële formaliteiten.


Nalaten
Wilt u dat (een deel van) uw nalatenschap aan de VVG ten goede komt, dan kunt u dit bij uw, of onze notaris laten vastleggen. Over dit deel van uw nalatenschap is geen erfbelasting (successierecht) verschuldigd. Wij bespreken dit graag met u.


Wilt u meer weten over de mogelijkheden van schenken of nalaten? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 088-5574011 of e-mailadres vvg@groenhuysen.nl. Alvast bedankt voor uw steun!


U kunt als familie, vriend, buurtbewoner of geïnteresseerde bijdragen aan het welzijn van de bewoners van stichting Groenhuysen als Begunstiger of Fulltime Partner. Zo draagt u persoonlijk bij aan het werk van de Vrienden van Groenhuysen (VVG).


Begunstiger
Met een bijdrage van € 100 per jaar bent u al Begunstiger en lid van de ‘Club van 100’. U komt dan op de lijst van de ‘Club van 100’, ontvangt gratis het Groenhuysen Blad en de Groenhuysenpas met aantrekkelijke kortingen bij bedrijven in de regio en een gratis kopje koffie op één van de Groenhuysen locaties.


Stort € 100 op rekeningnummer NL83 RABO 0317 3667 50 van de Stichting Vrienden van Groenhuysen, onder vermelding van uw naam, adres, Club van 100 en eventueel de gewenste locatie en u bent dan Begunstiger voor een periode van één kalenderjaar. Aan het eind van het kalenderjaar, heeft u de mogelijkheid uw steun te verlengen. Betalingen die na 1 oktober worden ontvangen, gelden automatisch tot het einde van het volgende kalenderjaar. 


Fulltime Partner
Met een bijdrage van € 1 per werkdag bent u Fulltime Partner van de VVG. In totaal betaalt u € 260 per jaar (€ 1 x 5 werkdagen x 52 weken). Door uw bijdrage komt u op de lijst van Fulltime Partners, ontvangt u gratis het Groenhuysen Blad en de Groenhuysenpas met aantrekkelijke kortingen bij bedrijven in de regio en een gratis kopje koffie op één van de Groenhuysen locaties. Als u besluit voor een periode van vijf jaar Fulltime Partner te worden, dan heeft u fiscaal voordeel. De daarvoor vereiste notariële formaliteiten verzorgen wij in dit geval gratis voor u.


Stort € 260 op rekeningnummer NL83 RABO 0317 3667 50 van de Stichting Vrienden van Groenhuysen, onder vermelding van uw naam, adres, Fulltime Partner en eventueel de gewenste locatie en u bent dan Fulltime Partner voor een periode van één kalenderjaar. Betalingen die na 1 oktober worden ontvangen, gelden automatisch tot het einde van het volgende kalenderjaar.


Wilt u meer weten over de mogelijkheden van particuliere ondersteuning? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 088-5574011 of e-mailadres vvg@groenhuysen.nl. Alvast bedankt voor uw steun!


De Vrienden van Groenhuysen (VVG) biedt mogelijkheden voor bedrijven, instellingen en organisaties die Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in praktijk willen brengen en zich voor de korte of langere termijn willen engageren.


Fulltime Partner
Als bedrijf kunt u bijdragen aan het werk van de VVG als Fulltime Partner. U neemt al één Fulltime Partner-eenheid af voor € 1 per werkdag. Dat komt uit op € 260 euro per jaar (€ 1 x 5 werkdagen x 52 weken). Natuurlijk kunt u ook meerdere eenheden per jaar afnemen. De VVG streeft naar één Fulltime Partner per zorgbehoevende en zoekt met name bedrijven die bereid en in staat zijn, voor meerdere Fulltime Partner-eenheden mee te doen.


Structurele ondersteuning
Als Fulltime Partner zorgt u voor structurele ondersteuning van het welzijn van de cliënten van stichting Groenhuysen. Een Fulltime Partner-overeenkomst is bedoeld voor een periode van drie jaar of meer. Als sponsor heeft u de keuze de VVG-activiteiten algemeen te steunen of voor een specifieke locatie.


Projectondersteuning
Bedrijven kunnen ook de voorkeur geven aan ondersteuning van een specifieke activiteit of investering.

 • Ondersteuning van activiteiten
  De locaties van Groenhuysen organiseren regelmatig activiteiten die gesponsord kunnen worden, zoals loterijen, bingo’s, themadagen, kerstmarkten, busreisjes, dag voor de vrijwilligers, etc.
 • Ondersteuning van investeringen
  Hierbij gaat het over sponsoring van de aanleg, het opknappen of het onderhouden van een (binnen)tuin, omheind zonneterras, volière, leefwand, etc. Per onderdeel wordt een begroting gemaakt en overlegd hoe de sponsoring het beste kan plaatsvinden.


Naast fiscaal voordeel ontvangen alle Fulltime Partners van de VVG, het Groenhuysen Blad, de Groenhuysenpas met aantrekkelijke kortingen bij bedrijven in de regio en een uitnodiging voor open activiteiten van (uw) Groenhuysen(locatie).


In overleg en naar rato van het aantal Fulltime Partner-eenheden kan een sponsorpakket op maat worden samengesteld met onder andere vermelding van uw naam/logo in het Groenhuysen Blad, op de website van de VVG of op een locatie.


Wilt u meer weten over de mogelijkheden van sponsoring? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 088-5574011 of e-mailadres vvg@groenhuysen.nl. Alvast bedankt voor uw steun!


De wintertuin van Markant
Om de feestdagen aan het eind van 2015 voor de bewoners (en bezoekers) van centrum voor Wonen & Zorg Markant in Wouw op te fleuren is het idee ontstaan en uitgewerkt om een wintertuin met veel licht en versiering te creëren.
De bewoners hebben actief meegewerkt aan de tuin: ze hebben klompen en vogelhuisjes geschilderd die door familie en vrijwilligers in de tuin zijn opgehangen. Er werden sfeervolle muurposters en nieuwe planten aangeschaft. Voortaan kunnen de bewoners elk jaar in de winterperiode genieten van een mooie lichtjesboom en de andere verlichting van de binnentuin.


Niet alleen is de tuin van Markant, maar ook die van de Leonardushof opnieuw ingericht. Hier zijn nieuwe tafels, parasols en bloembakken -  met bloeiende planten -  gekomen.


Al deze zaken zijn bedoeld als bijdrage aan het welzijn van de bewoners van beide huizen. Initiatiefnemer is de ‘Vrienden Van Zorg Wouw’. Om dit alles financieel mogelijk te maken is een beroep gedaan op de overkoepelende stichting ‘Vrienden Van Groenhuysen’ die speciaal is opgericht om uit schenkingen, sponsoring en nalatenschappen de financiën beschikbaar te stellen voor zaken die het algemeen belang en het welzijn dienen van de Groenhuysen cliënten en die niet uit de normale budgetten kunnen worden gefinancierd.
Voor verdere informatie over de activiteiten van de VVZW in Wouw kunt u contact opnemen met de heer Piet van Meel: pietvmeel@home.nl of GSM 06 1382 0867.