Lees voor
Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Groenhuysen kent voor haar zorg- en dienstverlening algemene voorwaarden. We hanteren daarvoor de algemene voorwaarden van brancheverenigingen ActiZ en BTN, bestaande uit een algemene module die voor iedereen geldt en uit bijzondere modules. Als u specifieke zorg ontvang is ook de bijpassende bijzondere module van toepassing. Deze treft u hieronder aan.

Zorg- en dienstverleningsovereenkomst

Als u WMO zorg van Groenhuysen afneemt, ontvangt u een zorg- en dienstverleningsovereenkomst. In deze overeenkomst wordt uitgelegd welke rechten en plichten u en Groenhuysen hebben, zodat duidelijk wordt wat van elkaar verwacht wordt. De algemene voorwaarden, bestaande uit de algemene module en bijzondere modules, gelden niet voor de WMO-zorg.

Algemene-module.pdf

Algemene module

Bijzondere-module-eerstelijnsverblijf.pdf

Bijzondere module - eerstelijnsverblijf

Bijzondere-module-geriatrische-revalidatie.pdf

Bijzondere module - geriatrische revalidatie

Bijzondere-module-modulair-pakket-thuis-en-volledig-pakket.pdf

Bijzondere module - modulair pakket thuis en volledig pakket

Bijzondere-module-zorg-en-dwang.pdf

Bijzondere module - zorg en dwang

Bijzondere-module-wijkverpleging.pdf

Bijzondere module - wijkverpleging

Bijzondere-module-zorg-met-verblijf.pdf

Bijzondere module - zorg met verblijf

Zorg-en-dienstverleningsovereenkomst-WMO-begeleiding-dagbesteding.pdf

Zorg- en dienstverleningsovereenkomst WMO begeleiding dagbesteding

Zorg-en-dienstverleningsovereenkomst-WMO-begeleiding-thuis.pdf

Zorg- en dienstverleningsovereenkomst WMO begeleiding thuis

Zorg-en-dienstverleningsovereenkomst-WMO-hulp-bij-het-huishouden-HBH.pdf

Zorg- en dienstverleningsovereenkomst WMO hulp bij het huishouden (HBH+)

Zorg-en-dienstverleningsovereenkomst-WMO-logeren-respijtzorg.pdf

Zorg- en dienstverleningsovereenkomst WMO logeren (respijtzorg)

Verzekeringen
Voor vragen over collectieve verzekeringen, kunt u contact opnemen met Interne Service via interneservice@groenhuysen.nl.

 

Incassobeleid
Hieronder lichten we het incassobeleid van Groenhuysen en haar dochterondernemingen toe. Dit beleid voldoet aan de wettelijke voorwaarden vanuit de Wet Handhaving Consumentenbescherming.

Algemene uitgangspunten

Voor het incassobeleid van Groenhuysen gelden de volgende uitgangspunten:

 • Bij eenmalige diensten vindt betaling direct bij levering plaats. Dit geldt bijvoorbeeld bij de verhuur van ruimten aan cliënten voor privé aangelegenheden. Via de kassa op de locatie wordt dan een factuur opgemaakt. De cliënt of de familie voldoet deze factuur direct. Alleen bij uitzondering, en als dit vooraf is afgesproken, wordt een factuur gemaakt door de debiteurenadministratie. Op deze factuur is het incassobeleid van toepassing.
 • Bij terugkerende diensten, zoals de huur, vindt altijd betaling per automatische incasso plaats. De cliënt ontvangt hiervoor geen factuur. Het incassobeleid is van toepassing op vorderingen die hoger zijn dan € 100,-.
 • Het is mogelijk om terugkerende diensten handmatig te betalen per bank, binnen 30 dagen nadat de dienst door Groenhuysen is geleverd. In dit geval brengen we per factuur € 2,- aan administratiekosten in rekening.
 • Er zijn twee incassomomenten per maand:
  • Vooraf voor de komende maand: uiterlijk op de 1e kalenderdag van de maand (bijvoorbeeld voor de huur of een abonnement).
  • Achteraf over de afgelopen maand: uiterlijk op de 15e kalenderdag van de opvolgende maand (bij afrekening op basis van werkelijk gebruik).

Betaling per automatische incasso

Groenhuysen kiest ervoor de incasso te laten verlopen via één doorlopende incasso-opdracht voor alle producten van Groenhuysen per cliënt. De cliënt geeft toestemming voor een incasso met een machtiging. Hierbij geldt het volgende:

 • De machtiging tot incasso wordt jaarlijks automatisch verlengd. Elk jaar vindt een indexering plaats. Deze verhoging valt binnen de machtiging, tenzij de cliënt hier bezwaar tegen aantekent.
 • De termijn en voorwaarden voor stornering (het terugdraaien van een automatische incasso) zijn conform de SEPA vereisten.
 • De volmacht vervalt bij overlijden, faillissement, schuldsanering, surseance van betaling van de cliënt, enzovoorts. Bedragen voor geleverde diensten die al zijn voldaan, worden niet terugbetaald.
 • Groenhuysen stuurt op verzoek een schriftelijke specificatie van de geïncasseerde bedragen naar de cliënt sturen.
 • Als de automatische incasso wijzigt, ontvangt de cliënt een concept-factuur. Zo wordt bekend per wanneer en met welk bedrag de maandelijkse incasso wijzigt.
 • Tussen het moment van de concept-factuur en de daadwerkelijke incasso zit voldoende tijd, zodat de cliënt bezwaar kan aantekenen tegen de wijziging, conform de geldende regelingen.
 • Als een cliënt de volmacht voor automatische incasso wil intrekken, kan hij dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken. Een mondeling opzegging wordt door Groenhuysen schriftelijk bevestigd. Daarna wordt de automatische incasso stopgezet.
 • Als de prijs van een dienst wordt verhoogd, informeert Groenhuysen de cliënt hier twee maanden van te voren over. De cliënt kan binnen zes weken na dagtekening van de brief waarin de verhoging wordt gemeld, de dienst schriftelijk opzeggen.
 • Groenhuysen heeft een regeling voor klachten van de cliënt en de afhandeling ervan.

Beleid bij stornering

Wanneer een automatische incasso wordt gestorneerd, neemt Groenhuysen telefonisch contact op met de cliënt. In overleg wordt besloten of de cliënt het bedrag zelf overmaakt of dat Groenhuysen opnieuw incasseert.

Beleid bij aanmaning

Als een cliënt het verschuldigde bedrag niet op tijd betaalt, vindt een aanmaning plaats. Dit gebeurt in de volgende stappen:

 1. Persoonlijk contact 1e maal: Groenhuysen neemt na het verstrijken van de betaaltermijn van 30 dagen contact op met de cliënt. Groenhuysen bespreekt met de cliënt waarom de factuur niet wordt betaald en/of de cliënt behoefte heeft aan een betalingsregeling en/of wordt een aankondiging van de aanmaning gedaan. Als een betalingsregeling wordt getroffen, zal Groenhuysen deze schriftelijk bevestigen en geen aanmaning versturen. Als er geen betalingsregeling wordt getroffen, verstuurt Groenhuysen een aanmaning.
 2. Aanmaning: Als de betalingstermijn van 30 dagen is verstreken, ontvangt de cliënt een aanmaning. De cliënt wordt verzocht om binnen 14 dagen na dagtekening van deze aanmaning te betalen. In deze brief staan ook de gevolgen van het uitblijven van betaling, zoals het betalen van buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke (handels)rente.
 3. Persoonlijk contact 2e maal: Groenhuysen neemt een week na aanmaning telefonisch contact op met de cliënt om na te vragen waarom de factuur niet wordt betaald. Ook wordt besproken of de cliënt behoefte heeft aan een betalingsregeling of een gesprek met het klantbureau of relatiebeheerder. Ook wordt verteld dat een ingebrekestelling volgt als de cliënt niet binnen 7 dagen betaalt.
 4. Ingebrekestelling: Na het verstrijken van de aanmaningstermijn, ontvangt de cliënt een ingebrekestelling. De cliënt wordt dan verzocht binnen 6 dagen na dagtekening het openstaande bedrag te betalen. De brief met ingebrekestelling wordt aangetekend verstuurd. (Dit geldt alleen bij bedragen boven € 100,-.)
 5. Deurwaarder: Op het moment dat alle termijnen zijn verlopen, schakelt Groenhuysen bij bedragen hoger dan
  € 100,- een deurwaarder in.

Beleid bij betalingsregelingen

Als de cliënt een betalingsachterstand opgebouwd of een bedrag in gedeeltes wil betalen, dan is dit onder bepaalde voorwaarden mogelijk. Groenhuysen bekijkt per verzoek of een cliënt in aanmerking komt voor een betalingsregeling. Indien een betalingsregeling wordt getroffen, wordt de cliënt daarover schriftelijk geïnformeerd. Verder gelden de volgende voorwaarden voor een betalingsregeling:

 • Het is niet mogelijk een betalingsregeling te treffen voor een borg of een bedrag onder de € 250,-.
 • Wanneer een cliënt een betalingsachterstand heeft en een brood- en/of wasvergoeding ontvangt, wordt de was en broodvergoeding gesaldeerd tot de betalingsachterstand is voldaan.
 • Een betalingsregeling heeft een maximale looptijd van 4 maanden.
 • De hoogte van een periodieke betaling is minstens € 250,-.
 • Een openstaand bedrag waarvoor een betalingsregeling is getroffen, mag altijd eerder en zonder extra kosten worden betaald dan in de regeling is overeengekomen.
 • Als de cliënt de betalingsregeling niet nakomt, vervalt de regeling en wordt geen nieuwe betalingsregeling overeengekomen. In dit geval moet de cliënt de rente en buitengerechtelijke incassokosten betalen, ook wanneer daar in de betalingsregeling van af is gezien.

Incassokosten

Als Groenhuysen kosten moet maken om een vordering te innen, worden deze kosten in rekening gebracht vanaf de 2e aanmaning. Groenhuysen hanteert als norm voor incassokosten de wettelijke regeling (Burgerlijk Wetboek, artikel 96 lid 2c). De incassokosten bedragen minimaal € 40,-.