Lees voor
Home » Over ons » Organisatie » Raad van commissarissen

Raad van Commissarissen

Groenhuysen heeft een raad van commissarissen, die toezicht houdt op de besturing van Groenhuysen. De raad van commissarissen is een belangrijke adviseur voor de raad van bestuur, en fungeert als kritisch klankbord. Daarnaast vervult hij ook een werkgeversrol. Om dit goed te kunnen doen, laat hij zich zes keer per jaar door de raad van bestuur informeren. Onder andere de kwaliteit van zorg, de financiële resultaten in relatie tot de doelstellingen, relevante interne en externe ontwikkelingen en de wensen en behoeften van belanghebbenden (stakeholders) komen aan bod.

 

Door de veranderende omgeving worden steeds meer eisen gesteld aan de raad van commissarissen. De raad krijgt steeds meer integrale verantwoordelijkheid. De commissarissen stellen zich daarom steeds actiever op. Dit doen zij door niet alleen uit te gaan van de verkregen informatie van de raad van bestuur. Om de verkregen informatie te complementeren woont de raad van commissarissen één paar keer per jaar vergaderingen van de ondernemingsraad en de centrale cliëntenraad bij.

 

De raad van commissarissen staat daarnaast stil bij de thema’s die van belang zijn voor de wijze waarop Groenhuysen haar ambities, haar missie ‘ouder worden, jezelf blijven’ en haar kernwaarden nu en in de toekomst wil invullen en realiseren. Daarnaast wordt er meer gekeken naar risicomanagement en ziet de raad van commissarissen toe op de wijze waarop de organisatie in de maatschappij staat en maatschappelijke doelen dient.

 

Samenstelling
De raad van commissarissen bestaat momenteel uit de volgende leden, inclusief de voorzitter:

 • de heer Marc Bindels
 • mevrouw Aniek Dane
 • mevrouw Maudy Hijlkema
 • de heer Jac van Meer
 • de heer Waldemar Hogerwaard

 

De aanstelling van leden van de raad van commissarissen is voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar. De raad van commissarissen is zodanig samengesteld dat hij onafhankelijk en kritisch kan opereren. De verantwoording van de raad van commissarissen vindt elk jaar plaats in het jaarverslag van Groenhuysen.

 

Commissies
Binnen de raad van commissarissen is een aantal commissies geformeerd. Deze komen afhankelijk van de commissie, gemiddeld vier keer per jaar met de raad van bestuur samen. In iedere commissie hebben enkele leden van de raad van commissarissen zitting:

 • Audit
 • Remuneratie en functioneren raad van bestuur
 • Werving en selectie leden raad van commissarissen (indien nodig)
 • Kwaliteit & veiligheid van zorg

 

Wilt u meer weten over de raad van commissarissen, dan kunt u bellen met het bestuurssecretariaat: 088-5574011.

 

Richtingwijzer op toezichthouden
De raad van commissarissen van Groenhuysen geeft op een professionele en transparante wijze invulling aan haar opdracht om toezicht te houden op de maatschappelijke opdracht en continuïteit van Groenhuysen en de aan hem gelieerde organisaties. In de richtingwijzer van toezichthouden gaat hij achtereenvolgens in op:

 • Context waarin deze richtingwijzer gezien moet worden.
 • De visie van de raad van commissarissen op toezichthouden.
 • Het geven van uitvoering aan deze visie.
 • Professionalisering raad van commissarissen.

 

Richtingwijzer toezichthouden Raad van Commissarissen

 

Reglement
De raad van commissarissen heeft een reglement. In dit reglement zijn taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden opgenomen. Het reglement voldoet aan de Governance Code 2022.

 

Reglement Raad van commissarissen

 

Jaarverantwoording 2023
Bij Groenhuysen nemen bestuurders en toezichthouders de zorgbrede governance code en de Wet toelating zorginstellingen (WTZi) als leidraad voor goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording van het beleid in de organisatie. In onderstaand document vindt u de jaarverantwoording van de Raad van Commissarissen over 2023.

 

Jaarverantwoording RvC 2023