Lees voor
Home » Over ons » Organisatie » Kwaliteitsvenster » Bestuur & Toezicht

Bestuur & Toezicht

Icoon bestuur & toezicht

Besturen is het leiden, beheersen en sturen van een organisatie. Dit betekent richting geven aan de organisatie, maar vooral ook het leiden van mensen. De kracht is niet té veel te sturen, maar vooral om medewerkers te laten excelleren. Verbinding is hierbij noodzakelijk: verbinding tussen bestuurders, de organisatie, de managers en medewerkers, de adviesorganen en de externe omgeving.

Raad van bestuur

De raad van bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van Groenhuysen. De raad van bestuur is collegiaal samengesteld. Hierbij spelen twee succesfactoren een rol: complementariteit en collegialiteit. De bestuurders willen elkaar niet alleen aanvullen, maar ook elkaar aanvoelen en verbonden zijn. Het is belangrijk om als bestuursteam in elkaar te investeren. Bestuurlijke samenwerking om een open dialoog, wederzijds respect en een ieder de ruimte geven om te excelleren. De raad van bestuur neemt deel aan diverse netwerken met stakeholders.

 

Na het vertrek van de voorzitter raad van bestuur in 2021 heeft de raad van commissarissen in overleg met de raad van bestuur, de heer Axt, besloten niet direct op zoek te gaan naar een opvolger. In het najaar van 2021 heeft een onderzoek plaatsgevonden naar het bestuursmodel van Groenhuysen. In december 2021 en in januari 2022 zijn hiervan de resultaten gedeeld met de raad van commissarissen, de raad van bestuur en de interne organisatie. In maart 2022 heeft de raad van commissarissen een definitief besluit inzake het bestuursmodel Groenhuysen genomen, horende de positieve adviezen van de OR en de CCR. Dit besluit omvatte dat een tweehoofdige raad van bestuur werd gehandhaafd. In de raad van commissarissen vergadering van 23 maart 2022 is de heer Axt door de rvc benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur. Groenhuysen heeft tot en met 30 september 2022 een eenhoofdige raad van bestuur gekend in de persoon van de heer Axt. Per 1 oktober 2022 is mevrouw van Nispen aangetreden als lid van de raad van bestuur. Sinds medio december 2022 werkt de raad van bestuur met een portefeuilleverdeling. De verdeling is zowel intern als extern gedeeld.

 

Naar aanleiding van het onderzoek naar het bestuursmodel hebben ook nog andere wijzigingen in de inrichting van de organisatie plaatsgevonden. Eén van de wijzigingen die heeft plaatsgevonden is dat de (domein)managers niet meer hiërarchisch worden aangestuurd door de raad van bestuur. Per 1 juni 2022 worden de managers van de Wlz-locaties, sociaal domein en thuiszorg aangestuurd door het hoofd zorg. De managers van de expertisegebieden en de artsen worden per 1 oktober aangestuurd door het hoofd behandeling & expertise. De behandelaren worden per 1 oktober 2022 aangestuurd door de procesmanager behandeling & begeleiding. De verandering van aansturing heeft te maken met het gegeven dat de raad van bestuur zich meer vrij kan spelen voor de strategische vraagstukken, sturing op de koers van de organisatie en de organisatie extern goed te kunnen vertegenwoordigen. Daarnaast dient de wijziging er zorg voor te dragen dat het primaire proces in de beleidsvoorbereiding en besluitvorming (BR) structureel meer vertegenwoordigd wordt en dat er meer samenhang gecreëerd wordt binnen zorg, welzijn en behandeling & begeleiding.

 

De raad van bestuur neemt horende de adviezen van de bestuursrotonde, elke week besluiten. Deze besluiten worden op Huysnet (het Groenhuysen intranet) kenbaar gemaakt voor de interne organisatie. Daarnaast heeft de raad van bestuur 1x per maand overleg om besluiten te formaliseren en specifieke bestuurlijke onderwerpen te agenderen.

 

Raad van bestuur 2022

Raad van commissarissen

Groenhuysen heeft een raad van commissarissen. De raad van commissarissen van Groenhuysen houdt integraal toezicht op het bestuur en de besturing van de organisatie, op het beleid van de raad van bestuur en op de algehele gang van zaken binnen de organisatie. De focus ligt daarbij op risicomanagement, meedenken en resultaten interpreteren vanuit verschillende invalshoeken.

 

Raad van Commissarissen 2022

 

De auditcommissie kwam in 2022 zeven keer bij elkaar. De commissie kwaliteit en veiligheid van zorg kwam vier keer bij elkaar. Bent u nieuwsgierig naar de activiteiten van de raad van commissarissen over 2022? Dan kunt u de jaarverantwoording van 2022 lezen.

Jaarverantwoording-rvc-2022-1.pdf

Lees hier de jaarverantwoording 2022 van de RvC.

Strategisch Kompas

Strategisch Kompas

 

‘Ouder worden, jezelf blijven’. Het is een term die al jarenlang bij Groenhuysen bekend én ook passend is. Door middel van het meerjarenbeleid, ons Strategisch Kompas, kijkt Groenhuysen verder vooruit, de toekomst tegemoet.

 

Het Strategisch Kompas geeft aan wat we de komende jaren willen bereiken. Het Strategisch Kompas (2018–2020) bereikte op 31 december 2020 zijn voorlopige eindbestemming. Samen met diverse interne en externe stakeholders evalueerden we wat er goed gaat en waar we ons (nog) meer voor mogen inzetten. Dit leidde uiteindelijk tot de totstandkoming van het Strategisch Kompas (2021-2023). Het doel voor de komende drie jaar is een sprankelende Brabantse zorgorganisatie zijn waar we het beste uit elkaar halen doordat we regie nemen over leven en werk. Om dit doel te bereiken, beschrijven we zes wegen, onze strategieën:

 

  • Vitale medewerkers: we faciliteren vitale medewerkers om keuzes te maken om het juiste te doen voor zichzelf en de klant doordat we eigenaarschap en regelruimte echt pakken;
  • Versterken door samenwerking: we leren van elkaar door gericht en proactief kennis en ervaringen te delen en elkaar constructief aan te spreken;
  • Netwerk & zichtbaarheid: we zijn van zichtbare betekenis voor de regio door onze actieve rol in netwerken te continueren en proactief verhalen te vertellen;
  • Slagvaardige organisatie: we zijn een slagvaardige organisatie doordat we in processen focussen op de doorlooptijd, de juiste mensen aan tafel en eigenaarschap;
  • Innovatie: we vergroten de eigen regie van de klant of vergemakkelijken het werk van de medewerker door sociale en technologische ontwikkelingen te implementeren;
  • Klaar voor de toekomst: we creëren duurzame en toekomstbestendige ouderenzorg door hierop een visie te ontwikkelen en deze te vertalen naar een praktisch programma. Hierbij richten we ons met name op de thema’s: dienstenportfolio, strategisch vastgoedplan, SPP (Strategische personeelsplanning) en duurzaamheid/Green Deal.

 

Om het Strategisch Kompas op locaties te laten landen zijn er verschillende activiteiten uitgezet. Vervolgens is er elk kwartaal een strategie uitgelicht. Op deze manier wordt er meer lading gegeven aan diverse zaken die we binnen Groenhuysen voor deze strategie ondernemen.

 

Het Strategisch Kompas geeft de richting van Groenhuysen aan voor de komende jaren. Echter door de snel veranderende ontwikkelingen binnen de (ouderen)zorg met als gevolg hiervan de ontstane knelpunten en kansen heeft Groenhuysen gemeend om in 2022 een ambitiedocument op te stellen om de vraagstukken, zoals een dubbele vergrijzing, personeelstekort, inzet van technologie etc. die er liggen aan te kunnen pakken. Dit ambitiedocument benadrukt hoe Groenhuysen zich gereed maakt voor de toekomst. Om voor de toekomst klaar te staan vraagt dit onder andere een proactieve en creatieve strategie vanuit visie gedreven, een intersectorale benadering om regionale vraagstukken op te lossen en vraagt het een doorontwikkeling van de regionale samenwerking.

 

De voortgang van de acties vanuit het Strategisch Kompas en de ambities worden in de reguliere voortgangsrapportages gevolgd en bijgesteld.

 

Netwerkbijeenkomst
Op 5 juli 2022 heeft Groenhuysen in een netwerkbijeenkomst aan al haar stakeholders aangegeven dat Groenhuysen zich verantwoordelijk voelt voor de regionale woon,- welzijn- en zorgvraagstukken, maar dat zij hiervoor de samenwerking zoeken met anderen. Aan de regionale netwerkpartners is een handreiking gedaan om samen met Groenhuysen de vraagstukken voor de komende jaren gezamenlijk op te pakken. De netwerkbijeenkomst was een zeer geslaagde bijeenkomst waarbij het zorgvuldig transformeren op de verschillende onderwerpen duidelijk naar voren is gekomen wat vervolgens op de diverse overlegtafels in de regio een verdieping heeft gekregen.

 

Netwerkbijeenkomst

 

Roadshows
De raad van bestuur heeft in het najaar van 2022 ‘roadshows’ gehouden voor alle medewerkers werkzaam binnen een locatie/domein. De doelstelling van de roadshows was om medewerkers mee te nemen in de ontwikkelingen binnen de zorg. Wat voor effecten deze ontwikkelingen hebben op de zorg, welzijn en ondersteuning van onze klanten en op welke wijze Groenhuysen zijn werk anders kan organiseren en uitvoeren om het groeiend aantal klanten en de steeds zwaardere zorg met minder medewerkers op te kunnen vangen. Ook is tijdens de roadshows stilgestaan bij de uitkomsten van de werkdrukscan die is uitgevoerd en welke acties daarvoor vanuit de locaties, domeinen en afdelingen in gang zijn gezet.

 

De sporen van de transformatie: anders werken (door inzet van hulpmiddelen, technologie, innovaties en zorgcentrale), familieparticipatie en community denken zijn gedeeld. Aangegeven is dat het gesprek hierover en de specifieke invulling op de locatie/afdeling/domein onderling en het management aandacht moet krijgen en moet blijven houden. Medewerkers weten immers het beste wat in de praktijk het meest effectief is ter ondersteuning van hun werkzaamheden. Verder is er aandacht besteed aan de uitkomsten van het Groenhuysen strategisch vastgoedplan, waar we voor alle locaties in beeld hebben gebracht of deze afdoende toekomstproof zijn. Voor iedere locatie is aangegeven hoe wij de nabije toekomst voor een locatie zien en waar dat duidelijk was is aangegeven welke plannen we met een locatie hebben. Naast de informatievoorziening is ook veel aandacht besteed aan de vragen, zorgen en ideeën van medewerkers. Er ontstond een waardevolle dialoog onderling, met het management en de raad van bestuur.

 

Ontwikkelprogramma ‘Als je het mij vraagt…’
De ouderenzorg wordt op dit moment geconfronteerd met een forse stijging van het aantal klanten, door de dubbele vergrijzing, die zorg nodig hebben. Tevens is de zorgvraag van de klant complexer en zwaarder geworden. Daarnaast is er vanwege het personeelstekort een grote uitdaging op de arbeidsmarkt. Ook Groenhuysen heeft met voorgaande ontwikkelingen te maken. Om genoemde redenen wil Groenhuysen vanaf 2023 inzetten op ‘meer zorg kunnen leveren met minder medewerkers door fundamenteel anders te gaan werken’. Hierbij staat buiten kijf dat Groenhuysen blijft staan voor veilige en menslievende zorg.

 

Om ervoor te zorgen dat Groenhuysen ook daadwerkelijk de koers van het Strategisch Kompas in de dagelijkse praktijk inzet, waardoor er een structurele en toekomstbestendige koerswijziging plaatsvindt, is in november-december 2022 een strategisch programma ontworpen dat in 2023-2024 uitgevoerd zal worden. Het programma wordt in de eerste helft van 2023 begeleidt, uitgevoerd en gemonitord door een externe programmamanager.

 

Met het ontwikkelprogramma wil Groenhuysen een duurzame koerswijziging tot stand laten komen. Niet alleen de medewerkers in het primaire proces moeten anders gaan werken, heel Groenhuysen moet anders gaan werken. De organisatie leert daadwerkelijk anders naar het werk te kijken en leert nieuwe vaardigheden aan om hier concreet handen en voeten aan te geven, de organisatie als geheel verlegt zijn koers. Verder is het ontwikkelprogramma noodzakelijk om de benodigde verandering ook daadwerkelijk samen met de medewerkers in de zorg te ontwerpen waarbij Groenhuysen het onderling leren van elkaar versterkt. Samen kaders ontwikkelen en die ook allemaal te hanteren: Samen Groenhuysen! Werken vanuit de bedoeling is hier een belangrijke onderlegger in. Tot slot kan worden aangegeven dat op diverse onderwerpen haast is geboden! Gezien de snelheid van de ontwikkelingen in de maatschappij komt het Strategisch Kompas geen dag te vroeg: het ontwikkelprogramma moet versnelling en focus aanbrengen op onderwerpen om de noodzakelijke beweging te versterken. De projecten waar de versnelling op gaat plaatsvinden passen allemaal binnen de zes strategieën van het Strategisch Kompas.

Inspectie

Groenhuysen heeft in 2022 geen meldingen bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) gedaan voor wat betreft calamiteiten bij klanten. Wel heeft Groenhuysen een calamiteit gemeld bij de IGJ met betrekking tot een medewerker. De IGJ heeft naar aanleiding van deze melding geen acties ondernomen naar Groenhuysen. Groenhuysen heeft de casus intern opgepakt en verder afgehandeld. Daarnaast kan worden aangegeven dat Groenhuysen in het verslagjaar geen bezoek of vragen heeft gekregen van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

 

Op 6 juli 2022 bracht de IGJ een bezoek aan locatie Heidestede in Sint Willebrord. Allereerst heeft de IGJ gesproken met de bestuurder en een delegatie van de raad van commissarissen. Vervolgens heeft de IGJ gesproken met het management, medewerkers en een delegatie van de cliëntenraad. Door deze gesprekken heeft de IGJ zich een beeld gevormd over de zorg- en dienstverlening binnen Heidestede. Naar aanleiding van dit bezoek is een rapport verschenen. De opdracht vanuit de IGJ aan Groenhuysen is geweest om op onderdelen een ontwikkelplan op te stellen. Dit ontwikkelplan heeft Groenhuysen aangeleverd en is eind 2022 door de IGJ als goed bevonden. Medio januari 2023 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de raad van bestuur en de IGJ omtrent hoe Groenhuysen stuurt op de kwaliteit en veiligheid van zorg.

Privacy

Groenhuysen doet er alles aan om de gegevens van haar klanten en medewerkers te beschermen. De functionaris gegevensbescherming houdt toezicht of Groenhuysen voldoet aan de wet- en regelgeving op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Zij is ook vraagbaak op het gebied van privacy en het beschermen van persoonsgegevens. Daarnaast houdt zij zich bezig met bewustwording binnen onze organisatie. Zo publiceerde zij artikelen over privacy op Huysnet. En gaf ze uitleg aan medewerkers in teamoverleggen en aan nieuwe medewerkers tijdens de centrale (digitale) introductiebijeenkomst. Ook zorgt zij voor de afhandeling van de meldingen op het gebied van persoonsgegevens. De cijfers van 2022 zijn:

 

Privacy 2022

De top 2 van de meest voorkomende meldingen zijn:

  • Persoonsgegevens naar een verkeerde ontvanger gestuurd (7 van de 24 meldingen);
  • E-mails niet via BCC functie verstuurd (4 van de 24 meldingen).

 

Wilt u weten hoe Groenhuysen omgaat met het vastleggen of het verstrekken van uw gegevens of het voeren van een vertrouwelijk gesprek? Bekijk dan ons privacy statement en reglement op de pagina ‘Privacy’.