Lees voor
Home » Over ons » Organisatie » Kwaliteitsvenster » Dagelijkse verzorging

Dagelijkse verzorging

Dagelijkse verzorging

Dagelijkse verzorging staat in het teken van het bieden van de juiste handvatten en ondersteuning aan de klant, zodat deze in staat is om zo zelfstandig mogelijk de dagelijkse handelingen te verrichten.

 

Decubituspreventie

Decubituspreventie Groenhuysen kent ook een consultatieteam decubitus. Zij houden medewerkers op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van huidletsel. Daarnaast ondersteunt het consultatieteam bij het ontwikkelen en monitoren van bijbehorend beleid. Hierbij is aandacht voor preventie en behandeling van bijvoorbeeld decubitus, smetten en vochtletsel. Het percentage is licht gestegen van 1,5% in 2021 naar 1,6% in 2022. Het percentage geeft het aantal klanten weer met een decubitus categorie 2 of hoger.

 

Decubituspreventie

Medicatieveiligheid

Bespreken van medicatiefouten
Op alle locaties van Groenhuysen bespreekt een multidisciplinair team met medewerkers van de afdeling frequent de binnengekomen meldingen omtrent medicatiefouten. In een groot aantal gevallen gebeurt dat in bijzijn van de aandachtsvelder farmazorg, manager, specialist ouderengeneeskunde en/of verpleegkundig specialist. Aansluitend volgt op de meeste locaties een terugkoppeling aan het team. Twee keer per jaar vindt ook een medicatiereview plaats tussen apotheker, verpleegkundig specialist en specialist ouderengeneeskunde, voor alle klanten met behandeling en verblijf langer dan zes maanden.

Om medicatieveiligheid in de teams te verbeteren en te borgen werkt Groenhuysen met de structuur van aandachtsvelders. In 2022 zijn de georganiseerde bijeenkomsten voor de aandachtsvelders medicatieveiligheid goed bezocht. De aandachtsvelders zijn in hun teams aan de slag gegaan met een zelfbeoordeling (thermometer medicatieveiligheid) en de verbeterpunten die hieruit naar voren kwamen.

 

Leren van medicatiefouten
De cijfers van 2022 laten een stabiel aantal meldingen van medicatie incidenten zien ten opzichte van het aantal in 2021. Naar aanleiding van de analyse van deze meldingen wordt in samenwerking met de aandachtsvelders medicatieveiligheid onder andere een bewustwordingscampagne gestart over het belang van aftekenen in het medicatieproces.

 

In 2022 is, op de locaties en afdelingen waar enkel klanten met behandelindicatie verblijven, gestart met het verminderen van het aantal medicatie deelmomenten. In maart 2023 zal de laatste afdeling (NAH) overgezet worden.

 

In 2022 heeft een pilot plaatsgevonden met het gebruik van de Medimo App, voor de toedienregistratie en dubbele controle bij risicovolle medicatie, op Roosdonck en in de wijkverpleging. Inmiddels heeft heel Wiekendael deze app op de spectralink telefoon staan. Voorstel is er om deze app op alle spectralink telefoons uit te rollen in 2023.

 

Uitgebreidere informatie vindt u onder ‘Leren van incidenten’ bij de bouwsteen ‘Professioneel samenspel’.

Wensen rondom levenseinde

Voor 70% van de klanten langdurige zorg nam Groenhuysen in het elektronisch klantendossier de wensen op over het levenseinde. Een daling ten opzichte van de 88% in 2021. Voor deze klanten noteerden we in het elektronisch behandeldossier naast de reanimatiewens (wel/niet reanimeren), ook één of meer wensen met betrekking tot het levenseinde. Bij wensen over het levenseinde denk je aan: wel of niet starten of stoppen met levensverlengende behandelingen zoals antibiotica, bloedproducten en preventieve medicatie of het kiezen voor wel of geen ziekenhuisopname.

 

Wensen rondom levenseinde

 

Van de klanten met behandeling registreerde Groenhuysen voor 97% de wens rondom reanimeren in het behandeldossier. Een lichte daling ten opzichte van 100% in 2021. Deze registratie komt voort uit een gesprek dat de artsen en verpleegkundig specialisten van Groenhuysen voeren met de klant.

Gemotiveerd omgaan met vrijheidsbeperking

Groenhuysen stimuleert zoveel als mogelijk (bewegings)vrijheid voor onze klanten. Als dit op momenten of in situaties niet mogelijk is, dan worden in overleg met de klant en vertegenwoordiger afspraken gemaakt onder welke omstandigheden, welke onvrijwillige zorg wordt toegepast. Afspraken over de inzet van onvrijwillige zorg worden door de zorgverantwoordelijke opgenomen in het zorgleefplan van de klant. Op regelmatige basis wordt in gezamenlijkheid beoordeeld of de onvrijwillige zorg kan worden afgebouwd door middel van het stappenplan, conform de Wet zorg en dwang (Wzd). Groenhuysen geeft gefaseerd invulling aan de Wzd. Eerst de PG-afdelingen, vervolgens somatiek en in 2023 de klanten zonder behandeling (met een diagnose dementie of gelijkgestelde aandoening).

 

Op 31 december 2021 waren er 58 klanten met één of meerdere stappenplannen. Op 31 december 2022 waren er 77 klanten met één of meerdere stappenplannen. Het aantal klanten met één of meerdere stappenplannen is dus met 25% toegenomen. Dit is een teken dat er meer bewustzijn komt voor onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg wordt beter herkend.

Analyse-Wzd-Groenhuysen-2022.pdf

Analyse Wzd Groenhuysen 2022

De rol van zorgverantwoordelijke is een samenspel tussen de verpleegkundig specialist en verzorgende niveau 3 of hoger. In 2022 hebben we alle zorgmedewerkers een scholing onvrijwillige zorg aangeboden. In 2023 staan deze nog open voor een deel van de medewerkers die zich nog niet hebben kunnen laten scholen en voor een nieuwe doelgroep. In 2023 worden namelijk de trainingen onvrijwillige zorg verplicht voor nieuwe medewerkers, facilitaire medewerkers en select medewerkers.

 

In 2022 hebben we twee keer succesvolle bijeenkomsten voor zorgverantwoordelijken georganiseerd. Er waren per keer ongeveer 60 zorgverantwoordelijken en verpleegkundig specialisten aanwezig. De Wzd-functionarissen en onafhankelijk deskundigen deelden hun ervaringen en actualiteiten zijn besproken. In december 2022 is gestart met het in kaart brengen wat het betekent, voor locaties met een gesloten setting, om deze te veranderen naar een open setting om vervolgens een standaard bewegingsvrijheid te kunnen bepalen voor Groenhuysen.

Continentie

Incontinentie komt relatief vaak voor bij klanten binnen de verpleeghuiszorg. Zo ook binnen Groenhuysen. De term incontinentie klinkt alsof een zorgverlener er niet meer zoveel aan kan doen, terwijl Groenhuysen – net als de sector – juist een impuls wil geven aan leren en verbeteren op de werkvloer. Voor medewerkers op locatie werkt het prettig als er een plan voor zorg rondom de toiletgang is vastgelegd waarin de afspraken over voorkeuren en gewoontes betreffende de toiletgang van de klant opgenomen zijn. Gaat een klant bijvoorbeeld meteen bij het opstaan naar het toilet of later? Heeft de klant hulp nodig bij de toiletgang? Ook afspraken omtrent het eventueel gebruiken van incontinentiemateriaal (en wanneer) legt Groenhuysen vast in het plan voor zorg rondom de toiletgang.

 

In 2021 legde Groenhuysen bij 69,4% van de klanten langdurige zorg activiteiten vast in het klantdossier, in 2022 was dit 70%. We streven er naar dit percentage stabiel te houden of verder te verbeteren in 2023.

 

Continentie

Indicatoren basisveiligheid

Zoals alle zorgorganisaties is ook Groenhuysen jaarlijks verplicht gegevens aan te leveren voor externe verantwoording bij het Zorginstituut Nederland. De indicatoren zijn ongewijzigd ten opzichte van 2021. Naast de drie verplichte indicatoren basisveiligheid ‘Advance Care Planning’ (ACP), ‘bespreken medicatiefouten in het team’ en ‘aandacht voor eten en drinken’ leverde Groenhuysen ook twee keuze indicatoren aan. Groenhuysen koos in 2022 eveneens voor de aanlevering van de indicatoren ‘decubitus’ en ‘continentie’.

Infectiepreventie

Infectiepreventie bleef in 2022 belangrijk. De eerste maanden van 2022 stonden nog in het teken van de vele corona besmettingen. Naast de zogenoemde ‘veegrondes’ aan vaccinaties onder klanten van Groenhuysen aan het begin van het jaar, was er in november een grote ronde voor de herhaalprik tegen corona voor alle klanten. De coronawerkzaamheden zijn geïntegreerd in de reguliere werkzaamheden van een aantal leden van de Kamer Infectiepreventie. Verder is het TOPHIP programma voor de aandachtsvelders van start gegaan. Elk kwartaal staat een onderwerp centraal. De aandachtsvelders krijgen aan het begin van elk kwartaal tijdens een bijeenkomst informatie over het onderwerp en organiseren vervolgens activiteiten om hun collega’s van deze kennis en inzichten op de hoogte te brengen, bijvoorbeeld via de doe-het-zelf-scan. In totaal zijn er 8 bijeenkomsten georganiseerd in 2022.

 

TOPHIP programma:

Infectiepreventie

 

Vanwege de focus op het TOPHIP programma en de doe-het-zelf-scan zijn er geen infectiepreventiescans uitgevoerd. Besloten is dat per 2023 binnen elke locatie eenmaal per drie jaar een infectiepreventiescan wordt uitgevoerd.

 

Er is deelgenomen aan een regionale bijeenkomst van Rezisto (Kwaliteitsnetwerk Infectiepreventie in de Langdurige Zorg (KNIP-LZ) ) waarin het kwaliteitsinstrument ‘Infectiepreventie’ werd gepresenteerd.

 

Er is in 2022 ook aandacht geweest voor het thema hygiëne: er zijn vier bijeenkomsten geweest met de aandachtsvelders hygiëne. Hierin is kennis opgefrist over het belang van hygiëne en onze afspraken hierover. Onderwerpen die onder andere aan bod kwamen zijn het dragen van handschoenen (wanneer draag je wel/geen handschoenen en welke handschoenen draag je dan?) en hygiëne bij het aan- en uittrekken van steunkousen.

 

Ook in 2022 had Groenhuysen te maken met de ‘gewone’ griep. Voor veel mensen is de griep een vervelende ziekte die weer overgaat. Maar voor de kwetsbare groepen, zoals ouderen kan de griep ernstige gevolgen hebben. Door de griepprik en goede handhygiëne, maar ook door goed voor jezelf te zorgen verkleinen we samen het risico. Groenhuysen onderkent het belang van vaccineren en biedt medewerkers en vrijwilligers actief het griepvaccin aan. Middels onder andere de campagne ‘Zogeprikt’ zijn medewerkers geïnformeerd en gestimuleerd zich te laten vaccineren. Groenhuysen organiseert het toedienen van de vaccins op de locaties, zo wordt het medewerkers zo makkelijk mogelijk gemaakt.

 

Een klein deel van onze medewerkers heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om via Groenhuysen een griepvaccinatie te krijgen. 174 medewerkers hebben zich laten vaccineren.

 

Griepprik