Lees voor
Home » Over ons » Organisatie » Kwaliteitsvenster » De woonomgeving

De woonomgeving

Icoon de woonomgeving

Klanten die op een locatie van Groenhuysen verblijven mogen rekenen op een woon- en leefruimte waarin zij zich thuis voelen en veilig zijn. Groenhuysen is verantwoordelijk dat de inrichting mensgericht is en passend bij de zorg- en ondersteuningsbehoeften van de klant. Tegelijkertijd wordt gekeken naar houdbaarheid en duurzaam maken van de gezondheidszorg; zo ook binnen de veilige woonomgeving van de klant.

 

Vastgoed

Strategisch Vastgoedplan
Vanaf de zomer 2021 is Groenhuysen gestart met het opstellen van het Strategisch Vastgoedplan. Om tot een vastgoedplan en een meerjarenplan te komen is Groenhuysen bijgestaan door een extern bureau. In het derde kwartaal van 2022 is de richting van het Strategisch Vastgoedplan afgerond en goedgekeurd door de raad van commissarissen. In het Strategisch Vastgoedplan is de strategische richting voor zowel de eigendomspanden als de huurpanden, met een doorkijk tot 2030, uitgewerkt. Bij de uitwerking van de vastgoedvisie en strategie is rekening gehouden met de actuele ontwikkelingen. Aan de basis van dit plan staat de zorgvraagontwikkeling. Hiervoor is een marktanalyse uitgevoerd. Hieruit is geconcludeerd dat in de komende 10-15 jaar geen groeiopgave voor intramurale zorg ontstaat, maar een opgave om tot herallocatie van plaatsen te komen (in het kader van scheiden van wonen en zorg), eventueel met de nodige aanpassingen aan de gebouwen.

 

Daarnaast is bij het bepalen van de toekomstvisie per locatie met interne en externe ontwikkelingen, zoals onder meer het doelgroepen- en portfoliobeleid, de arbeidsmarktontwikkeling, de prestatiebekostiging, het scheiden van wonen en zorg, de decentralisatie (Wmo), de tarief ontwikkelingen en de ligduurverkorting, rekening gehouden.

 

Het Strategisch Vastgoedplan is in nauwe afstemming met interne en externe stakeholders opgesteld. Met name met de woningcorporaties waar Groenhuysen mee samenwerkt en de gemeenten waar Groenhuysen met haar locaties gevestigd is, is de planning en de definitie van projecten voor de komende tien jaar nauw afgestemd. Met de woningcorporaties wordt gewerkt aan een gezamenlijke samenwerkingsovereenkomst om de gezamenlijke intenties en plannen voor wonen, zorg en welzijn per gemeente goed in te vullen.

 

Het Strategisch Vastgoedplan is geen statisch document. Groenhuysen zal jaarlijks herijken of de plannen nog aansluiten bij de actualiteit en marktontwikkelingen. Hierna worden een aantal actuele projecten toegelicht die voortkomen uit het Strategisch Vastgoedplan.

 

Medewerkersvriendelijkheid
De krapte op de arbeidsmarkt is het grootste knelpunt van de toekomst. Met de kwaliteit van de huisvesting en voorzieningen voor personeel heeft Groenhuysen de ambitie om onderscheidend te zijn in de markt, om op die manier nieuwe medewerkers aan te trekken en verbonden te houden. Binnen de beschikbare middelen voor vastgoed wordt daarom voor elke locatie een gedeelte specifiek bestempeld voor faciliteiten en voorzieningen voor medewerkers. In 2022 is onderzocht welke initiatieven er vanuit de medewerkers van belang worden geacht. De uitvoering hiervan start in 2023 tot en met 2025.

 

De Pastorie
Centrum voor Wonen & Zorg De Pastorie voldoet in onvoldoende mate aan onze criteria van beschermd wonen in de toekomst. Met name in de beperkte omvang van de locatie en functionaliteit zijn er beperkingen. Daarom is Groenhuysen begin 2022, samen met woningcorporatie Alwel (gebouweigenaar), in overleg gegaan om op zoek te gaan naar een nieuwe toekomstige invulling voor deze locatie. In 2023 verlaat Groenhuysen de locatie en dragen we zorg voor een goede en passende oplossing voor klanten en medewerkers op andere locaties van Groenhuysen.

 

Locatie De Pastorie

 

Heidestede
Groenhuysen wil een goede balans in zorgaanbod en beschikbare capaciteit van medewerkers realiseren. Dit doen we door onderscheid aan te brengen tussen de appartementen (de begane grond houdt Groenhuysen aan voor somatiek en de overige appartementen worden gefaseerd teruggegeven aan de woningcorporatie) en de zorgstudio’s (beschermd wonen). In goed overleg en afstemming met woningcorporatie Thuisvester (gebouweigenaar) is besloten om een deel van de appartementen in de toekomst in te zetten voor zelfstandig wonen voor ouderen, op het moment dat deze vrijkomen. Deze woningen worden dan door Thuisvester in de toekomst verhuurd. Daarnaast hebben Groenhuysen en Thuisvester gezamenlijk de intentie uitgesproken om renovatie en nieuwbouw voor het andere gedeelte van het complex (beschermd wonen) in 2023 nader met elkaar te onderzoeken. Tevens is er extra geïnvesteerd in de brandveiligheid van het complex. Een gedeelte van het gebouw is voorzien van een sprinklerinstallatie.

 

Kerkakkers
Centrum voor Wonen & Zorg Kerkakkers wordt gehuurd van Thuisvester. In samenwerking met Thuisvester wordt deze locatie geschikt gemaakt voor de toekomst. De twee PG- woongroepen worden door middel van een verbouwing met elkaar verbonden. Dit geeft een meerwaarde voor de klanten en een efficiëntere inrichting voor de zorg. Het schetsontwerp is tussen Thuisvester, Groenhuysen en de vereniging van eigenaren besproken. In 2023 worden de plannen verder uitgewerkt en zal worden gestart met de uitvoering.

 

Heerma State
De brasserie van Centrum voor Wonen & Zorg Heerma State wordt uitgebreid. Tevens komt er een nieuwe entree, waardoor het mogelijk is dat klanten meer bewegingsvrijheid krijgen. De bouwvergunning en het aanbestedingstraject zijn in 2022 gerealiseerd. De uitvoering van deze werkzaamheden staan voor begin 2023 gepland.

 

Vallei De Brink
Het gebouw van Centrum voor Wonen & Zorg De Brink, met aangrenzend Moerweide, zit aan het einde van zijn levensduur. Het bestaande complex is verouderd en ongeschikt om zorg- en dienstverlening in de toekomst te kunnen verlenen. In 2020 nam Groenhuysen het besluit om dit pand te vervangen voor nieuwbouw. Besloten is om dit complex te slopen en op dezelfde plek vervangende nieuwbouw te realiseren met een capaciteit van circa 200 plaatsen. In 2022 heeft Groenhuysen de ambitie uitgesproken om het ‘verpleeghuis van de toekomst’ te realiseren, met hierbij aandacht voor een brede, wijkgerichte benadering vanuit de visie van community care. Groenhuysen heeft het streven deze nieuwbouw, passend bij de marktvraagontwikkeling, begin 2026 gerealiseerd te hebben. Sinds het derde kwartaal van 2022 wordt het conceptuele model voor de nieuwbouw uitgewerkt en streeft Groenhuysen ernaar om de goedkeuringen voor het bouwplan in 2023 te verkrijgen.

 

Op langere termijn is een wijkgerichte herontwikkeling van het omliggende gebied mogelijk. Samen met onder meer de gemeente Roosendaal, WijZijn Traverse Groep, woningbouwcorporatie Alwel en andere participanten in de wijk, wordt een verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden van ontwikkeling van een ‘vallei voor wonen, zorg en welzijn’. Community care, een wijkgerichte benadering, participatie, wederkerigheid en re-ablement zijn centrale begrippen in de uitwerking.

 

Tot slot, met het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is een acute vraag voor noodopvang in Nederland ontstaan. In goede afstemming met de gemeente Roosendaal is Groenhuysen erin geslaagd om een maatschappelijk rol van betekenis te vervullen door De Brink/Moerweide beschikbaar te stellen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen.

 

Geriatrische revalidatiezorg en acute & kortdurende ouderenzorg
De stijgende zorgvraag en uitdagingen op de arbeidsmarkt vragen om een gezamenlijk regionaal antwoord ten aanzien van de geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en de acute & kortdurende ouderenzorg (AKO). Het Bravis ziekenhuis, Groenhuysen en tanteLouise hebben ervoor gekozen dit samen op te pakken door de krachten te bundelen. Samen gaan de genoemde organisaties de personele capaciteiten bundelen. Daarnaast gaan ze samen op zoek naar innovaties om in het zorgproces toe te passen. De partijen gebruiken hierbij het momentum van nieuwbouw van het Bravis ziekenhuis om dit gezamenlijke initiatief verder te onderzoeken.

 

Logo Groenhuysen      Logo Bravis      Logo tanteLouise

Duurzaamheid

In april 2021 heeft Groenhuysen de Green Deal ondertekend. De Green Deal is een afspraak over de bijdrage die de zorgsector kan leveren aan het verbeteren van het milieu. Groenhuysen heeft vier thema’s benoemd om in 2021-2030 aan te pakken. De thema’s zijn energietransitie, circulaire bedrijfsvoering, medicijnresten in water en milieu en een gezonde leef- en verblijfsomgeving.

 

Om daadwerkelijk en gericht uitvoering te geven aan het milieubeleid en een duurzame bedrijfsvoering hoog op de agenda te zetten, gebruikt Groenhuysen een praktisch instrument namelijk de Milieuthermometer Zorg. Voor elke locatie is deze ingevuld. Groenhuysen had zich ten doel gesteld om in 2022 het bronzen niveau van de Milieuthermometer Zorg te behalen voor de locaties Leonardushof, Weihoek en Wiekendael. Met trots kan Groenhuysen aangeven dat zij voor de genoemde locaties het bronzen certificaat van de Milieuthermometer op 1 december 2022 heeft ontvangen. Daarnaast is op verschillende afdelingen achter de schermen begonnen met het uitvoeren van de Milieuthermometer eisen. Groenhuysen zal in 2023 verder gaan met de verdere uitrol van de Milieuthermometer op andere locaties, maar zal voor de overige locaties geen certificaat gaan behalen.

 

 

Energie
Groenhuysen heeft, net als alle andere organisaties in Nederland, te maken met de gevolgen van de energiecrisis. Dit betekent dat Groenhuysen in 2022 ook acties heeft moeten ondernemen om haar energierekening enigszins onder controle te houden. In 2022 heeft Groenhuysen op twee locaties een warmtepomp geplaatst. Daarnaast zijn klimaatregelingen vervangen, zodat Groenhuysen beter in staat is zijn installaties aan te sturen. Met betrekking tot de verlichting wordt deze omgezet naar LED-verlichting. Er is en wordt per locatie in kaart gebracht welke energiemaatregelen nog meer kunnen worden getroffen om het energieverbruik beheersbaar te houden.

Veiligheid

Groenhuysen blijft zich bezighouden met de veiligheid op de locaties en is constant bezig met optimalisatie van de veiligheidsprocessen. In 2021 zijn de bedrijfsnoodplannen van de zorglocaties geactualiseerd. Wijzigingen met betrekking tot de noodplannen van locaties zijn in 2022 verwerkt en gedeeld met de locaties, zodat deze plannen altijd actueel zijn. Daarnaast is in 2022 de veiligheid van alle steunpunten en dagbehandelingen onder de loep genomen. Voor de steunpunten en dagbehandelingen zijn dan ook bedrijfsnoodplannen opgesteld en zijn de aandachtspunten naar aanleiding van de locatie bezoeken besproken met medewerkers en de manager. De BHV trainingen en ontruimingsoefeningen op de locaties zijn in 2022 voor iedereen structureel ingeregeld. Hierin blijft Groenhuysen kijken naar de best passende training, waardoor in 2023 verder wordt gegaan met het nog passender inplannen van de trainingen op de roosters van de medewerkers.