Lees voor
Home » Over ons » Organisatie » Kwaliteitsvenster » Innovatie

Innovatie

Icoon Innovatie

Groenhuysen onderstreept het belang van vernieuwingen in de zorg. Niet om het innoveren zelf, maar met een doel voor ogen: om de eigen regie van de klanten te versterken en/of het werkproces voor de medewerker te vergemakkelijken.

Visie op zorginnovatie

Met onze visie op innovatie geven we richting aan innovatieve ontwikkelingen binnen Groenhuysen. Het helpt ons inhoudelijke en praktische keuzes te maken. Wat doen we wel, wat pakken we niet op en wat parkeren we tijdelijk? Maar ook, hoe positioneren we ons ten opzichte van externe stakeholders, in netwerken en samenwerking met andere zorgpartijen? Innovatie in de zorg wordt steeds belangrijker om medewerkers te kunnen ondersteunen in de zorg.

 

In 2022 zijn verdere voorbereidingen getroffen om de visie op Zorginnovatie verder vorm te geven. Middels de roadshows, die de raad van bestuur op elke locatie heeft gehouden, is verdere bewustwording gecreëerd bij medewerkers met betrekking tot de noodzakelijke inzet van technologie, naast de professionele zorg- en dienstverlening.

 

Groenhuysen vindt innovatie belangrijk. Dit onderwerp is dan ook een van de zes strategieën van het Strategisch Kompas (2021-2023). Hierin beschrijven we innovatie als ‘We vergroten de eigen regie van de klant of vergemakkelijken het werk van de medewerker door sociale en technologische ontwikkelingen te implementeren.’ Maar hoe geven we dit vorm binnen Groenhuysen? In deze animatie vertellen we er meer over.

 

 

Per november 2022 zijn de digicoaches gestart binnen Groenhuysen. De digicoaches ondersteunen de collega’s op de werkvloer met de digivaardigheden in de zorg (uitleg/gebruik van systemen), het begeleiden bij nieuwe zorgtechnologieën op de werkvloer en ze zijn er om vragen te beantwoorden rondom het gebruik van telefoon, laptop, computer/tablet.

Beste idee van Groenhuysen

Het is belangrijk om in de ouderenzorg te blijven vernieuwen. Want met nieuwe ideeën maken we het leven van onze klanten beter en mooier, en het werk van onze medewerkers makkelijker. Met het beste idee wil Groenhuysen de medewerkers betrekken bij innovatie en stimuleren om hierover na te denken. In 2022 heeft de ‘Wisselbuddy’ gewonnen met het beste idee van Groenhuysen.

 

Beste idee 2022: Wisselbuddy
Maar liefst 315 stemmen kwamen er binnen. Uiteindelijk won de ‘Wisselbuddy’ met 44,8% van de stemmen.

 

Wisselligging geven is voor veel klanten een storende maar wel hoognodige factor. Het kan voor medewerkers arbeidsintensief zijn ondanks huidige beschikbare hulpmiddelen. De ‘Wisselbuddy’ is een bed dat automatisch ieder kwartier een haast onmerkbaar stukje van positie verandert. Hierdoor verandert ook steeds de houding van de klant gedurende men op bed ligt. Dit gebeurd onmerkbaar voor de klant en uiteindelijk is het minder arbeidsintensief voor medewerkers. Het doel van het idee is het risico op decubitus te verlagen, de arbeidsintensiviteit bij medewerkers te verlagen en het comfort (doorslapen) voor de klant te verbeteren.

 

Groenhuysen onderzoekt momenteel de realisatie en inzet van de ‘Wisselbuddy’.

 

Beste idee van Groenhuysen

Zorgcentrale

In 2022 is Groenhuysen het project ‘zorgcentrale 24/7’ gestart. Het doel is dat de verpleging op de locaties in de 24-uurs zorg worden ontzorgt in de beoordeling en de prioritering van actieve en passieve meldingen door de medewerkers van de zorgcentrale. Het resultaat van de zorgcentrale zou onder andere zijn dat het logistieke zorgproces (looproutes) geoptimaliseerd wordt en er meer rust bij klanten en medewerkers komt betreffende de opvolging van meldingen. In 2023 zal de verdere invulling en werkwijze van de zorgcentrale worden uitgewerkt.

Heupairbag

Binnen Groenhuysen willen we graag de kans op een heupfractuur zo klein mogelijk maken door de inzet van de heupairbag. Wanneer de heupairbag een val detecteert wordt deze aan de valzijde gevuld. Onderstaande video demonstreert hoe de heupairbag in de praktijk werkt. De heupairbag activeert alleen bij zijwaartse vallen, dit zijn de vallen waar de kans op een heupfractuur het grootst is. Doordat de heupairbag alleen activeert bij zijwaartse vallen betekent dit dus ook dat er met de heupairbag geen 100% garantie is op het voorkomen van letsel.

 

De heupairbag wordt op meerdere locaties van Groenhuysen ingezet. Zowel op de PG- als somatiekafdelingen. In 2022 zijn we ook gestart met de inzet van een nieuw model heupairbag, de short. Dit betekent dat er vanaf nu keuze is uit twee modellen (belt en short). De short is geschikter voor klanten die zelfstandig naar het toilet gaan.

 

Wolk heupairbag

 

Zorgmedewerker, fysiotherapeut en de specialist ouderengeneeskunde adviseren gezamenlijk over de inzet van de heupairbag. Enkele voordelen van de heupairbag:

  • Verkleint de kans op een heupfractuur bij zijwaartse vallen (betere kwaliteit van leven);
  • Klanten hebben meer bewegingsvrijheid (eigen regie) wat resulteert in minder probleemgedrag;
  • Er is een afname van supervisie/controle, waardoor er meer rust is op de afdeling;
  • Geruststelling onder (zorg)medewerkers en familieleden;
  • Besparing van zorguren.

 

PGO/eOverdracht

Gegevensuitwisseling tussen klant en zorgprofessional, zorgprofessionals onderling en de langdurige en curatieve zorg is nog niet altijd elektronisch. Het programma InZicht heeft als doel om veilige en eenduidige elektronische gegevensuitwisseling te versnellen. Hiervoor startte het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de subsidieregeling InZicht. In 2021 heeft Groenhuysen zich voor de regeling VIPP Inzicht ingeschreven. Het doel was eind 2022 deze elektronische gegevensuitwisseling te hebben gerealiseerd. Dit is niet gelukt, omdat de leveranciers van de verschillende software pakketten meer tijd nodig hadden om bepaalde standaarden in te bouwen. Voor wat betreft de subsidie kan worden aangegeven dat deze is verlengd tot 30 juni 2023. Dit betekent dat Groenhuysen zich het komende half jaar inzet om aan de resultaatverplichting van de twee modules, eOverdracht en PGO (persoonlijke gezondheidsomgeving), te voldoen. Medewerkers worden geschoold om gegevens gestructureerd vast te leggen in het dossier. Dit is noodzakelijk om het uitwisselen van gegevens tussen zorgverleners mogelijk te maken. Vanaf januari 2023 ontvangt Groenhuysen de verpleegkundige overdracht vanuit het Bravis ziekenhuis digitaal via Zorgdomein in het medisch- en zorgdossier. Medio 2023 kunnen klanten gegevens, die op een gestructureerde manier zijn vastgelegd, ophalen in een PGO. Een PGO is een app of website waarmee je steeds meer gegevens over jouw gezondheid op één plek kunt verzamelen. Voor meer informatie, neem een kijkje op www.pgo.nl.

Zorgtoilet

Het zorgtoilet wordt onder andere op de GRZ-afdelingen en de dagverzorging ingezet. Door gebruik van het zorgtoilet kunnen klanten weer zelfstandig(er) naar het toilet. Dit geeft de klant meer eigen regie. Daarnaast bespaart het zorgmedewerkers fysieke belasting en tijd. Het zorgtoilet is tot op heden geplaatst in de openbare ruimtes als gedeeld toilet. In 2023 gaat Groenhuysen onderzoeken in hoeverre er een alternatief is voor het zorgtoilet dat (tijdelijk) op appartementen van klanten geplaatst kan worden en dus voor individueel gebruik gebruikt kan worden.

Medicijndispenser

Eind 2022 is Groenhuysen, vanwege leveringsproblemen van de cMed overgestapt naar de medicijndispenser van Medido. Qua functionaliteiten komt de Medido erg overeen met de cMed. Het is ook een apparaat waarin een medicatierol met medicijnen zit. Op het moment dat de medicijnen nodig zijn, geeft het apparaat een signaal. De klant wordt door het apparaat ondersteund bij de inname van de medicatie. Dit geeft de klant eigen regie. Daarnaast bespaart het zorgmedewerkers tijd. Groenhuysen start begin 2023 met de inzet van de Medido in de thuiszorg en binnen de verschillende zorglocaties.

Smart Glass

Een Smart Glass is een bril die een ingebouwde microfoon en hoge resolutie camera bevat. De Smart Glass kan over de eigen bril van een medewerker gedragen worden. Met een Smart Glass kan de medewerker die op afstand meekijkt ‘door de ogen’ van de brildrager meekijken en deze, via een spraakverbinding, direct van tips en aanwijzingen voorzien. Doordat de brildrager de handen vrij heeft, kan deze direct handelen. Door de aanwijzingen van de medewerker op afstand voelt de brildrager zich vaak zekerder van de uit te voeren taak.

 

Na de pilot in 2021, is in 2022 besloten te stoppen met de inzet van de Smart Glass. Groenhuysen was niet tevreden over het gebruik en de resultaten van het product. In 2023 wordt, na prioritering van de innovaties binnen Groenhuysen, geïnventariseerd of een nieuwe pilot met betrekking tot de Smart Glass zinvol gaat zijn.

Wentellakensysteem

Verplaatsing van klanten in bed is een fysiek zware handeling voor zorgmedewerkers. Gebruiksvriendelijk wentelen is het kenmerk van een wentellakensysteem. Met één knop op de handbediening wordt het wentellaken gespannen en opgerold aan één van de zijhekken van het bed. Met een wentellakensysteem wordt het tillen, trekken, rollen en duwen gereduceerd. Zo kan de klant in bed eenvoudig verplaatst en/of gedraaid worden. Dit geeft een enorme vermindering in fysieke belasting bij zorgmedewerkers. De inzet van een wentellakensysteem wordt geïndiceerd door de ergotherapeuten en fysiotherapeuten. Sinds 2022 wordt dit systeem op meerdere locaties van Groenhuysen gebruikt.

 

Wentellakensysteem

Care Innovation Center

Het Care Innovation Center (CIC) is een (netwerk)organisatie die Groenhuysen in 2019 samen met tanteLouise en Bravis bestuurlijk overnam om zo te zorgen dat (zorg)innovatie dichterbij de zorgorganisaties komt. Onder de vlag van het CIC draaien verschillende regionale, landelijke en ook internationale projecten gericht op innovatie in de zorg. De financieringsbronnen zijn meestal (Europese) subsidies. Door samenwerking, kennisdeling en elkaar ontmoeten probeert het CIC (en netwerkpartners) innovaties breder te implementeren, maar ook gezamenlijke keuzes te maken en richting te geven aan wat we in de regio West-Brabant oppakken. Groenhuysen participeert in verschillende projecten en er zijn meerdere medewerkers betrokken.

 

Anders Werken in de Zorg

Het aantal ouderen neemt in hoog tempo toe. Daarmee groeit ook de vraag naar kwalitatief hoogwaardige zorg. Maar zorg is mensenwerk en de beschikbaarheid van kundig personeel staat nu al onder druk. Om in de toekomst met hetzelfde aantal zorgverleners, meer mensen te voorzien van zorg moeten we slimme oplossingen bedenken. Kortom, anders werken.

 

Anders Werken in de Zorg is een samenwerkingsverband waar zes regio’s in Nederland aan deelnemen: West-Brabant, Friesland, Zeeland, Midden-Brabant, Utrecht en Drenthe. Binnen regio West-Brabant slaan twaalf organisaties voor verpleeghuiszorg, waaronder Groenhuysen, de handen ineen. Met het programma willen we in hoog tempo, met nieuwe technologieën, het werken in de zorg ondersteunen, tijd besparen en de productiviteit verhogen. Het doel is met minder tijd en inspanning, betere zorg en een fijne werkomgeving leveren. Groenhuysen ging in 2022 aan de slag met de volgende projecten: Wolk heupairbag, medicijndispenser binnen de zorglocaties en de bedsensor.

 

De bedsensor
Sinds eind 2022 wordt op de locaties Groenpark/Revapark gebruik gemaakt van een bedsensor. De bedsensor geeft informatie over druk, houding en trillingen. De informatie wordt in een app weergegeven. Deze informatie kan vervolgens gebruikt worden voor inzicht in:

  • Welke klant in bed ligt. Dit om valincidenten te voorkomen;
  • Of een klant wisseling nodig heeft. Dit om decubitus te voorkomen;
  • Welke klanten wakker zijn. Dit om de ochtendzorg te optimaliseren en personaliseren;
  • Het slaappatroon van klanten. Met deze informatie kunnen behandelaren gerichte interventies adviseren.

 

Deze extra inzichten worden als prettig ervaren door medewerkers. In 2023 willen we verder onderzoeken of er andere bedsensoren zijn die beter aansluiten op onze huidige technische infrastructuur. Daarnaast willen we nagaan welke (nieuwe) mogelijkheden de slimme sensor heeft.