Lees voor
Home » Over ons » Organisatie » Kwaliteitsvenster » Medewerkers & vrijwilligers

Medewerkers & vrijwilligers

Icoon medewerkers en vrijwilligers

Gemotiveerde en deskundige medewerkers en vrijwilligers zijn onmisbaar voor Groenhuysen. Er is voldoende diversiteit in de teams met betrokken, vitale en vakbekwame medewerkers. Samen met familie/naasten bieden we verantwoorde zorg en ondersteuning aan onze klanten. Medewerkers doen hun werk met plezier en voelen zich gewaardeerd.

Personele samenstelling

Groenhuysen biedt een pallet aan zorg en dienstverlening aan met name ouderen. Om deze zorg en dienstverlening goed te kunnen bieden wordt gekeken naar de doelgroep en de financieringsstroom. Dit vertaalt zich vervolgens in een passende personeelssamenstelling. Groenhuysen hanteert daarbij een mix van niveau 1 t/m 6. Hierbij ligt de nadruk op de inzet van verzorgende IG (niveau 3) en verpleegkundige (niveau 4).

 

Uitgangspunt is dat de locaties waar sprake is van een stabiele bezetting een eigen contractformatie hebben van 95% waarbij Groenhuysen voor 5% een beroep doet op flexibele inzet uit het eigen team of vanuit de interne flexpool. Om enige wendbaarheid in het personeelsbestand te houden streeft Groenhuysen ernaar dat circa 5% van de contractformatie in de zorg uit tijdelijke contracten bestaat.

 

Onderstaande personele kengetallen betreft de cijfers van geheel Groenhuysen voor de zorg voor klanten in langdurige zorg. Dit betekent dat de cijfers inclusief de personele inzet van het Centraal Bureau is, maar exclusief Wmo, thuiszorg en steunpunten.

 

Personele samenstelling

 

Herschikking Zorg & Welzijn

In 2022 heeft Groenhuysen de herschikking zorg en welzijn afgerond door de functieprofielen ‘Welzijn’ te herzien. Dit was de laatste categorie functieprofielen die zijn herzien in de herschikking zorg en welzijn. Concreet betekent het dat het project is afgerond.

Vitale medewerkers

Door vitale medewerkers te noemen als één van de strategieën in het Strategisch Kompas, maakt Groenhuysen kenbaar dat we vitale medewerkers belangrijk vinden. Om dit te ondersteunen hebben we verschillende acties ondernomen en activiteiten voor onze medewerkers georganiseerd.

 • Er is in 2021 een Arbo kernteam opgericht, waarin de preventiemedewerker, fysiotherapeut en ergotherapeut samenwerken om de fysieke (over)belasting van/bij medewerkers te voorkomen. Samen gaan zij naar de locaties toe en geven medewerkers in de dagelijkse werksituatie tips en adviezen. Locaties en medewerkers kunnen op een laagdrempelige manier het kernteam consulteren. De uitrol van dit team is in 2022 gebeurd op ongeveer driekwart van de locaties en zal in Q2 – 2023 volledig zijn ingezet op alle locaties van Groenhuysen;
 • Trainingen in het kader van vitaliteit (in het digitaal leerplein) zijn meermaals via Huysnet onder de aandacht gebracht. En er zijn verschillende webinars en workshops georganiseerd voor medewerkers;
 • De counselors en vitaliteitscoach waren beschikbaar voor individueel advies en/of bij vragen over vitaliteit;
 • De vitaliteitscoach heeft op aanvraag ook teams begeleid op het vlak van voeding en beweging;
 • Stoppen met roken; er is ondersteuning geboden aan medewerkers om te stoppen met roken;
 • In december 2021 is de werkdrukscan uitgevoerd, 65% van de medewerkers heeft deze volledig ingevuld. Belangrijk aandachtspunt is dat 63% van de medewerkers tenminste 1x per week een te hoge werkdruk ervaart. In 2022 zijn de resultaten op iedere locatie besproken binnen de teams, samen is naar oplossingen voor de ervaren knelpunten gezocht. Belangrijk is ook dat 87% van de medewerkers het merendeel van de tijd plezier heeft op/in het werk;
 • Er is een nieuw, digitaal, RI&E instrument geïmplementeerd. Dit instrument zorgt ervoor dat arbeidsrisico’s sneller en laagdrempeliger in beeld komen. In 2023 wordt het RI&E instrument ingezet;
 • Er zijn routekaarten ontwikkeld. Dit zijn gebundelde kaarten die zijn verspreid over de locaties die laagdrempelig kennis en tips geven over onderwerpen binnen de psychosociale arbeidsbelasting. Het is een handreiking voor zowel medewerkers als managers.

Bevoegd & Bekwaam

In het programma ‘Bevoegd & Bekwaam’ besteedt Groenhuysen zowel aandacht aan het up-to-date houden van de theoretische kennis als de praktische vaardigheden van onze medewerkers in een cyclus van twee jaar. Sinds 2020 is dit een doorlopend proces waardoor onze medewerkers goede zorg kunnen leveren aan onze klanten.

 

 • Het basis opleidingsprofiel is vertaald naar drie verschillende opleidingsprofielen: verzorgende, verpleegkundige en VEAT-verpleegkundige. Hiermee heeft elke zorgmedewerker vanaf niveau 3 een opleidingsprofiel dat past bij de functie;
 • Per opleidingsprofiel zijn er verplichte en optionele onderdelen en staat vast waar we deze het beste kunnen aftoetsen. Zo toetst Groenhuysen sommige onderdelen af onder leiding van praktijkbeoordelaars in het skillslab of door assessoren op de eigen werkplek;
 • Onze (para)medici zijn individueel verantwoordelijk om te voldoen aan de kwaliteitseisen van desbetreffende beroepsgroep;
 • Eind 2022 zijn er ook profielen opgesteld voor functies die ondersteunend zijn aan de verzorgenden en verpleegkundigen. Zij zullen hierop in 2023 geschoold worden;
 • De praktijkscholing vindt plaats op basis van scenario’s. Deze zijn afgelopen jaar geëvalueerd en waar nodig bijgesteld;
 • Er zijn nieuwe realistischere materialen beschikbaar voor het aftoetsen van medewerkers in het skillslab, waardoor de kloof tussen theorie en praktijk verkleind wordt.

 

Het totaal aantal medewerkers dat voldoet aan zijn/haar profiel is 73,5%. Dit is vergelijkbaar met het niveau van eind 2021 (75,9%).

Vrijwilligers

Op 31 december 2022 stonden er 774 vrijwilligers ingeschreven. Van dit aantal zijn 94 vrijwilligers nieuw begonnen in 2022. Er hebben zich ook vrijwilligers uitgeschreven, in totaal 106. In totaal is het aantal vrijwilligers dus nagenoeg gelijk gebleven aan 2021 en hebben we slechts een kleine daling. Vergeleken met de landelijke trend, een afname van 25%, zijn we hier trots op en dankbaar voor.

 

Vrijwilligers 2022

 

Verder zijn we trots op:

 • Jubilarissen: ook in 2022 werden al onze jubilarissen (96 in totaal, waarvan de langste 35 jaar) weer gehuldigd.
 • Verbinding: vooral in het eerste kwartaal van 2022 heeft Groenhuysen ‘Ontdek het onverwachte’ doorgezet. Opnieuw door coronamaatregelen zijn we zo op allerlei manieren, vaak wekelijks, in contact gebleven met de vrijwilligers. Dit concept bleek een sterke verbinder te zijn tussen de vrijwilligers en Groenhuysen. Persoonlijk kwamen we in verbinding met al onze vrijwilligers tijdens het zomer event. Op 30 juni 2022 organiseerde Groenhuysen een zomer event op een prachtige buitenlocatie in Wouwse Plantage. Een feest om vooral de heftige corona periode af te sluiten en iedereen te bedanken voor het harde werk onder deze vaak vreemde omstandigheden. De vrijwilligers hebben hier een geweldige middag gehad die in het teken stond van samen komen, lekker eten, leuke entertainment en als bonus prachtig weer waardoor het hele event een echte zomerse sfeer kreeg. Alles kon weer onder de zon in de buitenlucht op een prachtig landgoed. Dit voelde als een cadeautje.
 • Declaratieportaal: sinds 2020 dienen vrijwilligers hun reis- en onkosten van het vrijwilligerswerk in via het digitale declaratieportaal. In 2022 zijn er mooie stappen gemaakt in het proces om te zorgen dat het vloeiender verloopt en we de vrijwilligers kunnen ondersteunen waar nodig.
 • Dag van de vrijwilliger: 7 december, de ‘Dag van de vrijwilliger’, lieten we ook zeker niet onopgemerkt voorbij gaan. We bedankten alle vrijwilligers op deze dag met een Fleurop Bloemenbon.

Medewerkerstevredenheid

We zijn gestopt met het inzetten van de eNPS meting in 2022. We hebben ervoor gekozen om een verdiepend onderzoek te doen naar de beleving van werkdruk van onze medewerkers en het werkplezier dat zij ervaren. Werkdruk is het vaakst genoemd als aandachtspunt in de eNPS. Positief is dat medewerkers een hoge mate van plezier in hun werk ervaren en trots zijn op hun werk. Over het algemeen ervaren onze medewerkers eens per week een te hoge werkdruk. Iedere locatie is hierover met de medewerkers in gesprek gegaan en hebben samen oplossingen gezocht om de ervaren werkdruk te kunnen verminderen.

 

Medewerkerstevredenheid

 

Medewerkerstevredenheid 2

Opleiden

Groenhuysen vindt het belangrijk dat ze toekomstige collega’s goed begeleidt op hun reis naar een toekomst in de zorg. Daarom biedt Groenhuysen BBL-trajecten, stages voor BOL-opleidingen én hbo- en wo-stages. Niet alleen voor zorgmedewerkers, maar ook voor flexmedewerkers en andere functies. Daarnaast geeft Groenhuysen haar medewerkers de mogelijkheid om kennis, ervaring en inspiratie op te doen op verschillende vlakken in de zorg. Ook heeft Groenhuysen een opleidingsprogramma speciaal voor zij-instromers, genaamd KOERZ.

 

Opleiden

 • In 2022 is Groenhuysen gestart met een andere manier van leren voor leerlingen. Het zogenaamde intentioneel praktijkleren. Kort samengevat is dit een actieve praktijkgerichte manier van leren waarbij de leerling wordt uitgedaagd om in de praktijksituatie te laten zien hoe hij de aangeleerde theorie weet toe te passen, maar ook wat dit betekent voor zijn/haar houding en gedrag. De leerling leert dus door (voor) te doen! De pilot is positief afgerond en krijgt een standaard opvolging bij alle leerlingen die vanaf 2023 starten met het eerste leerjaar;
 • Alle medewerkers die voorheen als neventaak invulling gaven aan de rol van praktijkopleider, zijn in 2022 formeel benoemd in de functie van praktijkopleider. Hierbij werken alle praktijkopleiders voor minimaal 16 uur als praktijkopleider en daarnaast ook nog minimaal 8 uur in de directe zorgverlening als verzorgende of verpleegkundige. In 2023 gaan zij als uitbreiding van hun kennis en vaardigheden een gecertificeerde opleiding praktijkopleider MBO niveau 4 volgen;
 • Ook in 2022 zijn er scholingen georganiseerd om de kwaliteit van werkbegeleiding te optimaliseren. Er zijn 5 scholingen georganiseerd en 60 werkbegeleiders hebben de scholing werkbegeleider gevolgd;
 • 18 medewerkers zijn in 2022 gestart met de opleiding helpende plus, een nieuwe functie binnen Groenhuysen. Zo krijgen deze medewerkers extra kennis en vaardigheden waardoor ze hun nieuwe functie van helpende plus kunnen uitvoeren;
 • De nieuwe selectieprocedure voor BBL leerlingen hebben we voortgezet in 2022. We merken dat de uitval van leerlingen tijdens de opleiding is afgenomen;
 • Binnen Groenhuysen zetten we volop in op werkplekleren als leervorm. Door werken en leren te verbinden, wordt het rendement en kwaliteit van leren hoger. Daarnaast sluit het aan op de manier van leren van een zorgmedewerker en draagt het bij aan werkplezier en goede samenwerking in de teams. Het past bij Groenhuysen als lerende organisatie waarbij we volop gebruikmaken van de expertise van onze eigen medewerkers. Werkplekleren is een vorm van continu leren waarbij het leren van medewerkers gestimuleerd en gefaciliteerd wordt. We faciliteren dit door het leren actief te organiseren op de werkplek en het leren aan te moedigen. Vertrekpunt is de behoefte en leervraag vanuit een praktijksituatie en dat leren wordt gezien als een logisch onderdeel van het werk. Het doel hiervan is om te blijven ontwikkelen en professionaliseren als medewerker, in teams en op locaties, zodat het presteren steeds blijft aansluiten op de veranderingen in de zorg.

Verzuim

Het gemiddelde verzuimpercentage over 2022 is 9,0%. In vergelijking met 2021 (8,6%) is dit bijna gelijk gebleven. Groenhuysen hanteert een norm van 5,0%.

 

https://www.groenhuysen.nl/app/uploads/2023/06/De-mensen-Verzuim.png

 

https://www.groenhuysen.nl/app/uploads/2023/06/De-mensen-Verzuim-1.png

 

https://www.groenhuysen.nl/app/uploads/2023/06/De-mensen-Verzuim-2.png

Melden Incidenten Medewerkers

Via een formulier op ons intranet kunnen medewerkers een incident melden (MIM). Een MIM melding staat voor ‘Melding Incidenten Medewerkers’. In onderstaande grafiek staat het aantal meldingen in vergelijking met 2021. De meldingen zijn onderverdeeld in: incident ongewenst gedrag (fysieke agressie, verbale agressie, ongewenst gedrag, intimidatie, seksuele intimidatie, pesten, discriminatie), bijna ongeval en bedrijfsongeval (ongeval voor of door uitoefening van het werk of ongeval op de weg tijdens het werk). Bij Groenhuysen vinden we het belangrijk dat onze medewerkers op een veilige manier hun vak kunnen uitoefenen. Daar zijn we met elkaar verantwoordelijk voor. Wij doen dit door stil te staan bij mogelijke risico’s, te leren van gebeurtenissen, deze samen te bespreken en verder te verbeteren. Om dit te kunnen doen, stimuleren wij onze medewerkers om gebeurtenissen te melden.

 

Melden Incidenten Medewerkers

 

In vergelijk met dezelfde periode in 2021 is een afname te zien in het aantal meldingen ongewenst gedrag, de daling zit voornamelijk in de meldingen fysieke en verbale agressie.

 

Naast het melden van ongewenst gedrag kunnen medewerkers ook een bijna ongeval of een bedrijfsongeval melden. De preventiemedewerker bewaakt of er verdere actie nodig is, zoals de Nederlandse Arbeidsinspectie informeren over meldingsplichtige bedrijfsongevallen. In deze periode heeft zich geen meldingsplichtig bedrijfsongeval voorgedaan.

 

In 2023 wordt het MIM formulier verbeterd door de preventiemedewerker, gezamenlijk met locatie managers. Doel is het verbeteren van de data die wordt verkregen (meer gerichte sturing op verbetering van arbeidsomstandigheden), als ook het verminderen van de taken voor het locatie management.

Klachten

Groenhuysen heeft twee onafhankelijke interne vertrouwenspersonen voor medewerkers en vrijwilligers. Sinds 2017 hanteert Groenhuysen het wettelijk klachtenkader. Dit betekent dat de klachten zijn onderverdeeld in klachten met betrekking tot discriminatie, pesten, agressie en geweld en seksuele intimidatie, aangevuld met overige onderwerpen zoals privé, stress, reorganisatie en arbeidsconflicten.

 

Naast interne vertrouwenspersonen kent Groenhuysen ook een externe klachtenadviescommissie voor medewerkers. In 2022 bestond de externe klachtenadviescommissie uit twee leden. In zowel 2022 en 2021 behandelden zij geen klachten.

 

Totaal aantal klachten

 

 

In 2022 zijn de interne vertrouwenspersonen ook geregeld ingezet als luisterend oor.