Lees voor
Home » Over ons » Organisatie » Kwaliteitsvenster » Zinvolle dag

Zinvolle dag

Zinvol bezig zijn zit in kleine dingen. Wij hebben oprechte aandacht voor de klant, voor hun veerkracht en voor wat hun leven betekenis geeft. Samenwerking met familie, vrijwilligers en mantelzorgers van de klant is noodzakelijk, maar ook samenwerking met andere disciplines is hierbij belangrijk.

 

Tevredenheid over 'welzijn'

Een terugkerend onderdeel in de klantwaarderingsonderzoeken op de locaties is de vraag of de klanten en/of klantvertegenwoordigers tevreden zijn met het welzijnsaanbod. Groenhuysen heeft zichzelf in 2022 de norm gesteld van 85%. In 2022 is een gemiddelde gehaald van 77%. Dit is gelijk aan vorig jaar toen wij ook 77% behaalden. Groenhuysen zet zich in 2023 in om ten minste de eigen gestelde norm te halen. In onderstaand overzicht ziet u het percentage per locatie.

 

Tevredenheid welzijn

 

In sommige gevallen is er geen percentage over 2022 bekend. Groenhuysen streeft er naar om in 2023 van meerdere locaties gegevens beschikbaar te hebben.

Inzet op gezondheid

Binnen Groenhuysen hebben we preventie, het behoud van gezondheid en kwaliteit van leven hoog in het vaandel staan. We stimuleren bewegen, goed eten en drinken en een zinvolle bezigheid om de kwaliteit van leven van ouderen te bevorderen. We richten ons hierbij ook op de mensen die in de wijk wonen. Met behulp van vitaliteitschecks, die we op behandelpraktijk De Zellebergen en Wiekendael aangeboden hebben, bieden we mensen de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier hun vitaliteit in kaart te brengen. Daardoor worden zij gestimuleerd om eigen verantwoordelijkheid te nemen over hun gezondheid.

 

De wens om bij Groenhuysen een gezonde leef- en werkomgeving voor alle betrokkenen te creëren heeft geresulteerd in het gegeven dat Groenhuysen per 1 oktober 2022 volledig rookvrij is.

 

Met de beweegactiviteiten ‘Beweeg je fit’ kunnen mensen in groepsvorm begeleid komen sporten bij Groenhuysen. Het beweegbeleid binnen Groenhuysen en de uitwerking daarvan heeft ook een preventieve functie. Voor beweegactiviteiten werken we ook samen met partners in de regio, zoals Sportservice Noord-Brabant (SSNB). We zijn partner van RSD FIT! (Roosendaal Fit!) en delen binnen dat netwerk onze expertise op het gebied van ouderen. Het project ‘Pluk de dans’ in combinatie met Studio Sisa is daar een mooi voorbeeld van. Daarnaast zijn twee diëtisten van Groenhuysen ook gecertificeerd als leefstijlcoach, deze kennis kunnen we breed inzetten.

 

Groenhuysen heeft daarnaast een beweeg- en behandelaanbod voor klanten met specifieke problemen, zoals parkinson. Wekelijks wordt de groepsbehandeling ‘Parkinson Wellness Recovery’ gegeven op behandelpraktijk De Eglantier. Voor klanten met parkinson die een intensievere multidisciplinaire behandeling nodig hebben, zijn we in 2022 gestart met dagbehandeling Parkinson op locatie Wiekendael.

 

Inzet op gezondheid Inzet op gezondheid

 

Ook binnen de woonzorgcentra krijgt bewegen veel aandacht. Op iedere locatie zijn bewegingsagogen actief om bewoners uit te dagen om te blijven bewegen. Zij geven voornamelijk groepslessen en de bewegingsagogen hebben veel expertise om bewegingslessen op maat te organiseren, zodat iedere bewoner mee kan doen. Binnen het regionale project valpreventie onderzoeken we met andere partners in de regio hoe we het beweegaanbod nog verder uit kunnen breiden. We testen samen met tanteLouise en Thuiszorg West-Brabant de inzet van DigiRehab, een digitale trainingstool met als doel mensen langer zelfredzaam te houden.

Beweeg je fit

Speciaal voor 55+ biedt Groenhuysen verschillende bewegingsactiviteiten in groepsvorm. De sporten variëren van gym tot boksen, maar ook ‘Silverfitness’ en ‘Dance for Health’. Deze activiteiten zijn gericht op functionele kracht, mobiliteit, coördinatie en balans. De lessen vinden plaats op enkele locaties van Groenhuysen, maar ‘Beweeg je fit’ is voor iedereen!

 

In 2022 is er extra aandacht geweest voor innovatie en het behouden van kwaliteit van het bewegingsaanbod. Dit deed Groenhuysen onder andere door:

  • Opleiden van een yoga-docent;
  • Opzetten van een carrousel met innovatieve apparatuur;
  • Realiseren van een afmeldformulier voor ‘Beweeg je fit’ op de website.

 

Beweeg je fit

Aandacht voor eten en drinken

Aandacht voor eten en drinken is voor alle klanten een belangrijk aandachtspunt. Daarbij gaat het niet alleen om het voorkomen van ondervoeding of overgewicht, maar ook om het genieten van eten en drinken en de gezelligheid tijdens de maaltijden. Het is voor onze medewerkers prettig te weten wat de voedselvoorkeuren van een klant zijn. Deze voorkeuren omvatten een scala aan onderwerpen, zoals het bespreken van het soort eten en drinken of de hoeveelheden. Maar ook op welk tijdstip de klant wil eten, welk tussendoortje hij/zij graag nuttigt en of een klant hulp bij het eten en drinken wenst of nodig heeft.

 

In 2021 legde Groenhuysen bij 75,6% van de klanten langdurige zorg voorkeuren/wensen rondom eten en drinken vast in het klantdossier. In 2022 is dit percentage licht gedaald naar 72,7%. Groenhuysen vindt het belangrijk om in 2023 nog meer voorkeuren/wensen van onze klanten rondom eten en drinken te gaan registreren. Bij 83% van de klanten zijn afspraken in het dossier vastgelegd ten aanzien van eten en drinken.

 

aandacht voor eten en drinken

 

In juni 2021 heeft een plenaire sessie, met betrekking tot het onderwerp ‘eten & drinken’, met verschillende vertegenwoordigers uit de organisatie plaatsgevonden. Uit deze sessie konden we concluderen dat iedereen het over één ding eens is: onze klanten staan centraal. Daarbij blijken vier thema’s met betrekking tot eten en drinken belangrijke randvoorwaarden te zijn, namelijk: kwaliteit en beleving, grotere rol voor facilitaire medewerkers, duurzaamheid en efficiënte bedrijfsvoering.

 

Project eten en drinken

 

Per locatie gaat nu gekeken worden hoe de organisatie rondom eten en drinken kan worden geoptimaliseerd. Om dit goed uit te kunnen voeren, zijn we in 2022 gestart op Moerweide (locatie Weihoek). Eerst is per randvoorwaarde de huidige situatie in kaart gebracht, waarna door verschillende werkgroepen de gewenste situatie is uitgewerkt. Vervolgens is op basis van de verschillen tussen de huidige en gewenste situatie gekeken hoe de organisatie, op het gebied van eten & drinken kan worden geoptimaliseerd. De werkgroepen per locatie bestonden uit medewerkers van de locatie, ondersteuners van het Centraal Bureau en een afvaardiging van de lokale cliëntenraad.

Stamtafel

De stamtafels in Roosendaal zijn laagdrempelige inloopvoorzieningen waar (overwegend) ouderen terecht kunnen voor activiteiten op het gebied van vitaliteit, ontspanning, cultuur en sport en bewegen. De stamtafels zijn gevestigd op de volgende locaties:

  • Stamtafel Kalsdonk op Buurthuis Kalsdonk
  • Stamtafel Kortendijk op ’t Dijksteeke
  • Stamtafel Heerle
  • Stamtafel Nispen
  • Stamtafel Wouwse plantage

 

De stamtafels in Roosendaal voorzien in een behoefte aan ontmoeting, activiteiten, informatie en advies. Ook in 2022 hebben ruim 500 (unieke) bezoekers de stamtafels weten te vinden.

 

Per januari 2023 wordt het concept ‘Stamtafels’ voortgezet onder de vlag van WijZijn Traverse Groep.

 

Mantelzorgsteunpunt Rucphen
Mantelzorgsteunpunt Rucphen biedt alle mantelzorgers, jong en oud, in de gemeente Rucphen ondersteuning. Mantelzorg komt er altijd extra bij, naast andere zaken in het leven die belangrijk zijn zoals een gezin, werk, hobby en sociale contacten. Om dat vol te kunnen houden is het belangrijk om op tijd hulp te vragen en niet te wachten tot het geestelijk of lichamelijk te zwaar wordt.

 

Bij het mantelzorgsteunpunt neemt een consulent de tijd om te luisteren naar het verhaal van de mantelzorger. Zij kent bovendien de weg binnen de wereld van de mantelzorg en kan u adviseren over ondersteuningsmogelijkheden, taakverlichting, praktische en financiële hulp.

 

Meer informatie over mantelzorgsteunpunt Rucphen is te vinden op: www.mantelzorgrucphen.nl.

 

Stamtafels