Lees voor
Home » Over ons » Organisatie » Kwaliteitsvenster » Medezeggenschap

Medezeggenschap

Icoon medezeggenschap

Medezeggenschap betrekt medewerkers en klanten bij de totstandkoming van besluiten binnen Groenhuysen en geeft invloed op het beleid en de gang van zaken. Het uitgangspunt van Groenhuysen is om de adviesorganen in vroegtijdig stadium te betrekken bij het aanpassen van bestaand of ontwikkelen van nieuw beleid.

Ondernemingsraad

Groenhuysen kent één ondernemingsraad (OR) voor de gehele organisatie. De OR adviseert het bestuur volgens de kaders van de Wet op de Ondernemingsraden. De OR koos in overleg met de bestuurder voor een medezeggenschap waarin alle medewerkers de ruimte krijgen om mee te denken, mee te praten en mee te beslissen in de ontwikkeling van beleid en andere vraagstukken. De OR wordt ondersteund door twee ambtelijk secretarissen. In oktober 2022 hebben de verkiezingen van de OR plaatsgevonden. Naast de formele overleggen met de raad van bestuur en hoofd HR heeft de OR ook regelmatig overleg met de Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad (VVAR) en interne medewerkers.

 

OR 2022

 

In 2022 nam de OR ook nog de volgende onderwerpen in behandeling:

 • Adviesaanvraag draaiboek zomerperiode;
 • Gesprekscyclus;
 • Evaluatie werkoverleg;
 • Introductie nieuwe medewerkers, centraal en decentraal;
 • Integraal Roosteren en Plannen (IPP en SPP);
 • Jouw werk op de rails;
 • Innovatie;
 • Managementstructuur en leiderschapsontwikkeling;
 • Strategisch Vastgoedplan;
 • Transformatieplan;
 • Ambities Groenhuysen 2023;
 • Nieuwbouw Vallei De Brink;
 • Financiën Groenhuysen;
 • Roadshows door raad van bestuur;
 • Rebellenclub;
 • Slim & Slagvaardig Centraal Bureau.

 

Verder werkte de OR in 2022 verder aan hun zichtbaarheid. Dit deden zij onder andere door het dragen van buttons door de OR-leden, het bezoeken van locaties in ‘OntouR’, het jaarverslag, het uitbrengen van de flyer ‘De OR iets voor jou?’ en het regelmatig publiceren van informatie op Huysnet. De OR heeft in 2022 twee keer een gezamenlijke training gevolgd onder begeleiding van een externe begeleider.

OR-jaarverslag-2022.pdf

Lees hier het volledige jaarverslag 2022 van de OR.

Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad

De Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad (VVAR) geeft vanuit vakinhoudelijke kennis gevraagd en ongevraagd advies aan de raad van bestuur om de kwaliteit van zorg te waarborgen én verder te verbeteren. Vakontwikkeling is bij uitstek het onderwerp waar de VVAR zich mee bezighoudt. De VVAR is als het ware een aanjager van vakinhoudelijke ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen komen zowel vanuit de eigen organisatie als van daarbuiten. De VVAR is van belang voor alle zorgmedewerkers van Groenhuysen en heeft aandacht voor alle klantgroepen.

 

VVAR 2022

VVAR-Jaaroverzicht.pdf

Lees hier het volledige jaaroverzicht 2022 van de VVAR.

Centrale cliëntenraad

De centrale cliëntenraad (CCR) behartigt de gemeenschappelijke belangen van klanten die gebruik maken van de zorg en behandeling van Groenhuysen. Groenhuysen heeft cliëntenraden op diverse locaties. Een afvaardiging van deze leden vormt de CCR.

 

Centrale cliëntenraad 2022

Naast de officiële advies- en instemmingsaanvragen heeft de CCR in de vergadering met de bestuurder verschillende onderwerpen besproken. De volgende onderwerpen zijn onder andere aan bod gekomen:

 • Stand van zaken corona/vaccineren;
 • Presentatie schrijfrechten in Mijn Lable Care;
 • Stand van zaken nieuwbouw De Brink/Moerweide;
 • Stand van zaken van de verschillende pilots (streamingsdiensten, het aantal medicatiemomenten etc.);
 • De rode draad van de positiebepalingen 2021;
 • Stand van zaken hoe de vertegenwoordiging met betrekking tot de WMO/thuiszorg in de CCR kan worden weergegeven;
 • Het melden van incidenten in Lable Care;
 • Het inspectiebezoek aan Heidestede, rapportage inspectie en opvolging aanbevelingen.

 

In 2022 stonden een aantal onderwerpen binnen de CCR centraal:

 • Werken met een onafhankelijk voorzitter
  Sinds 1 januari 2021 werkte de CCR samen met een interim onafhankelijk voorzitter. Deze interim voorzitter was aangesteld voor een jaar. Gedurende 2022 is het werken met een onafhankelijke voorzitter geëvalueerd om vervolgens een profiel op te stellen voor een externe voorzitter voor de CCR. Op advies van de CCR is de interim voorzitter per 1 januari 2023 voor vier jaar benoemd als voorzitter van de CCR.
 • Medezeggenschapsregeling en huishoudelijk reglement
  In 2022 zijn naar aanleiding van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen de medezeggenschapsregelingen en de huishoudelijke reglementen van de CCR als van de decentrale raden (CR) aangepast en vervolgens vastgesteld. Als gevolg van de nieuwe medezeggenschapsregeling en het huishoudelijk reglement is ook het besluit genomen dat het aantal leden van de CCR in 2023 uit zeven leden bestaat en dat de zittingstermijn van de leden in het eerste kwartaal van 2023 wordt vastgesteld.
 • Oprichting Gemeenschappelijke Cliëntenraad (GCR)
  Met ingang van medio 2022 is een Gemeenschappelijke Cliëntenraad opgericht. De Gemeenschappelijke Cliëntenraad heeft een keer per acht weken een vergadering. Aan deze vergadering nemen zowel leden van de Centrale Cliëntenraad als leden van de lokale cliëntenraden deel. Tijdens deze bijeenkomsten wordt informeel gesproken over specifieke onderwerpen.

 

Algemeen
Een aantal vertegenwoordigers van de cliëntenraden van Groenhuysen hebben deelgenomen aan de door het Zorgkantoor georganiseerde bijeenkomst cliëntenraden in Brabant op 14 september. Daarnaast heeft een delegatie van de CCR de netwerkbijeenkomst van 5 juli, die door Groenhuysen werd georganiseerd, bijgewoond. Een aantal leden hebben het domotica event, gehouden in de kapel van Wiekendael en georganiseerd door Groenhuysen, in het voorjaar bijgewoond. De CCR is ook betrokken geweest bij de klankbordgroep van de nieuwbouw ‘Vallei de Brink.’ Tot slot zijn een aantal leden van de CCR bevraagd tijdens het visitatiebezoek van de vakgroep specialist ouderengeneeskunde.

 

Ondersteuning
Groenhuysen heeft de CCR in 2022 voldoende personele en/of financiële middelen beschikbaar gesteld, zodat de CCR goed kon functioneren. De CCR is gedurende het hele jaar 2022 secretarieel ondersteund in de voorbereiding en verslaglegging van de vergaderingen. Qua financiën is de CCR voldoende ondersteund. De secretariële ondersteuning van de lokale cliëntenraden is voor de meeste locaties een aandachtspunt. Door de nieuwe organisatiestructuur is de basis gelegd voor deze ondersteuning, deze zal naar verwachting in 2023 worden ingevuld.

 

Scholing
De leden van de CCR hebben gedurende het zittingsjaar 2022 de mogelijkheid gehad zich verder te verdiepen in hun taak als lid van de Centrale Cliëntenraad van Groenhuysen. Door een aantal leden is actief (online en fysiek) de informatie en nieuwsberichten van branche organisaties als het LOC gevolgd.

Commissie Wetenschap & Ethiek

In de commissie Wetenschap & Ethiek, opgericht in 2017, zit een vertegenwoordiging vanuit Behandeling & Begeleiding, zorgbeleid, de VVAR en HRM. Daarnaast sluiten er ook altijd onderzoeksmakelaars aan vanuit Tranzo om te adviseren en mogelijke samenwerking te bespreken. Tranzo is het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van Tilburg University. In de commissie heeft ook een contactpersoon vanuit Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) zitting.

 

Commissie Wetenschap & Ethiek 2022

 

In 2022 is er onderzoek in het kader van een studie gedaan naar:

 • Revalideren na een heupfractuur, en dan? Onderweg naar duurzaam thuis;
 • Ouder worden jezelf blijven, maar wat als je jezelf niet durft te zijn?;
 • Rouwbegeleiding en rouwverwerking bij kinderen en jongeren;
 • Verbetering van de artsenvisite en gedragsvisite en het MDO op afdeling Groenpark;
 • De inhoud en effectiviteit van trainingen of andere interventies die gericht zijn op herkenning van laaggeletterdheid onder (zorg)medewerkers;
 • Het effect van de Somnox slaaprobot op klanten met slaapproblematiek in de palliatieve fase;
 • Groenhuysen (locatie De Pastorie) heeft deelgenomen aan het onderzoek ‘Een betekenisvol leven: een actieonderzoek naar het implementeren van een hulpmiddel voor het verbeteren van knelpunten rond zingeving aan het levenseinde’ gesubsidieerd vanuit ZonMw.

 

Daarnaast is er in 2022 ook extern onderzoek gedaan naar:

 • ParkinsonSupport III In het zicht van sterven;
 • The usability and feasibility of the TAI Toolkit in daily clinical practice.

Wetenschap

Vanuit de focus op kwetsbare ouderen blijft Groenhuysen zich inzetten voor de ontwikkeling van de expertisegebieden en kenniscentra zoals palliatieve zorg, parkinson, kwetsbare ouderen (psychogeriatrie en somatische problematiek), jonge mensen met dementie, geriatrische revalidatiezorg en gerontopsychiatrie. Daarnaast zijn er bij Groenhuysen diverse ontwikkelingen op onderzoeksgebied. Een specialist ouderengeneeskunde is na zijn promotie (2021), in samenwerking met Groenhuysen, in deeltijd in de functie van onderzoeker aangebleven bij de Radboud Universiteit Nijmegen.

 

Groenhuysen is partner van de Academische Werkplaats Ouderen van Tranzo (Tilburg University), waarbij praktijk en onderzoek aan elkaar verbonden zijn. Het doel is om relevante kennis op te doen en zo een bijdrage te leveren aan het realiseren van goede mensgerichte zorg waar de praktijk wat aan heeft. Sinds mei 2021 is een verpleegkundig specialist gestart met haar promotieonderzoek. Dit onderzoek loopt momenteel nog. Daarnaast is in 2022 een promotieonderzoek van een GZ-psycholoog voorbereid.